Класна година як основна форма виховної роботи

12 Травня, 201111:36 am

0


Класна година як основна форма виховної роботи

Класна година як основна форма виховної роботи

1) Сутність та мета класної години.

2) Основні функції класної години.

3) Компоненти класної години.

4) Форми проведення класної години.

1. Класні години є найбільш поширеними та найбільш організаційно простими формами виховної діяльності.

Класна година – спеціально організована ціннісно-орієнтована спільна діяльність вчителя та учнів, що сприяє формуванню в школярів системи ставлень до оточуючого середовища, до людини, суспільства, праці, науки, мистецтва, природи та до самого себе.

Класна година привчає бачити за своїми діями та вчинками, ставлення до суспільства, до людей, розвиває в учнів здатність осмислити життєві явища, усвідомлювати соціальну спрямованість своєї життєдіяльності.

Класна година  – генератор ідей школярів, зокрема пропозиції та задуми, що висловлюються та реалізуються в конкретних справах. На основі вказаних визначень можна сказати, що класна година – це гнучка за структурою форма виховуючої взаємодії, форма спілкування класного керівника та його вихованців, де пріоритетну роль в організації відіграє педагог. Виховна мета класної години – формування чітко визначеного ставлення учнів до об’єктів та явищ  оточуючого світу, загально людських цінностей, а також розвиток моральних, етичних, трудових, естетичних, науково-пізнавальних та світоглядницьких поглядів.

2. Основні функції класної години :

– освітня (ознайомлення зі світом);

– орієнтована (оцінювання світу);

– спрямовуюча (взаємодія зі світом).

Наслідком реалізації цих 3 функцій є формування громадської думки класу, звички учнів обдумувати оцінювати своє життя, самих себе, самостійно шукати істину.

Класні години вирішують такі завдання :

1) створення умов для розвитку особистості учня, прояву його суб’єктивності та індивідуальності;

2) збагачення свідомості учнів знаннями про природу, суспільство та людину;

3) формування емоційно-чуттєвої сфери та ціннісних ставлень особистості дитини;

4) засвоєння учнями знань, умінь та навичок, пізнавальної та практичної діяльності;

5) формування класного колективу як сприятливого середовища для розвитку та життєдіяльності школярів.

Зміст К.Г. визначається, виходячи з соціального замовлення суспільства, пріоритетних напрямків виховної роботи в сучасних умовах, рівня розвитку учнів, їх захоплень та інтересів, а також необхідності засвоєння школярами духовних надбань рідного народу.

Напрямки у змісті К.Г.:

1) людина та її взаємовідносини в суспільстві;

2) наука та пізнання;

3) народна культура як засіб формування духовності;

4) людина і природа;

5) основи народної моралі.

3. Основні компоненти К.Г. :

– Цільовий. Це компонент , пов’язаний з розвитком індивідуальності, суб’єктивності і креативності дитини; з проектуванням і становленням унікального способу її ж/д.

– Змістовий. Зміст К.Г. є особистісно значущим. Включається матеріал, необхідний для формування самостійності, самореалізації, само стверджувальної особистості дитини.

– Організаційно-діяльнісний. Учні є повноправними організаторами К.Г, передбачається активна участь і зацікавленість кожної дитини; актуалізація її життєвого досвіду, прояв і розвиток її індивідуальності.

– Оцінно-аналітичний. Критеріями результативності К.Г. є прояви і збагачення життєвого досвіду дитини, індивідуально-особистісне значення засвоюваної інформації, розвиток індивідуальності і творчих здібностей учня.

4. Форми проведення К.Г.

Поради з організації К.Г. :

1) Зміст К.Г. будується так, щоб поступово переходити від предметної інформації до її оцінки, від загальних оцінок до розгорнутих суджень;

2) Необхідно враховувати психологічні особливості сприйняття матеріалу учнями, стежити за їх увагою;

3) В процесі обговорення поставлених питань класний керівник має бути уважним до виступів учнів, вносити потрібні корективи, ставити навідні питання, акцентувати увагу на важливих моментах, розмірковувати разом з дітьми і допомогти їм знайти правильне рішення проблеми.

Форми проведення К.Г. :

–        розбір ситуації;

–         рольові ігри;

–        записи старовинних пісень, легенд, переказів рідного краю;

–        відтворення народних свят та звичаїв;

–        уроки-подорожі до джерел рідного слова;

–        уроки на природі;

–        години улюбленої праці;

–        уроки етики;

–        бесіди;

–        диспути;

–        дискусії;

–        «Сократівські бесіди»;

–        аукціони ідей;

–        мозкові штурми;

–        бібліотечно-бібліографічні уроки;

–        уроки-зустрічі;

–        екскурсії;

–        читацькі конференції;

–        тематичні конференції;

–        години поезії, музики, живопису;

–        заочні подорожі;

–        відвідування кінотеатрів, музеїв, театрів;

–        трудові десанти;

–        туристичні походи;

–        спортивні змагання;

–        вікторини;

–        аукціони виробів;

–        виставки;

–        прогулянки;

–        дні іменинника.

Особливе місце в системі виховної години замають класні збори. Це форма розвитку учнівського самоврядування первинного колективу, вищий орган учнівського самоврядування в класі. Класні збори проводяться не рідше, ніж двічі на семестр. На таких зборах колектив планує та аналізує свою роботу, вибирає актив та здійснює розподіл громадських доручень, розв’язує конфліктні ситуації. На зборах учні вчаться відстоювати свою думку і поважати погляди інших, вносять пропозиції щодо проблем, які обговорюються, мають право вибирати та бути обраними. Рішення на зборах класу приймається загальним голосуванням.