Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь удіювання

25 Квітня, 20115:03 am

0


Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь удіювання

Робота присвячена дослідженню контролю рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь аудіювання. Предметом дослідження виступає методика укладання комплексу тестових завдань з аудіювання.
Для досягнення поставленої мети у даній роботі подано загальну характеристику аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, визначено зміст та вимоги до рівня сформованості вмінь аудіювання, виокремлено та охарактеризовано методику організації формування навичок і розвитку вмінь аудіювання у студентів другого курсу, теоретично обґрунтовано передумови організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, практично розроблено тестові завдання для контролю рівня сформованості вмінь аудіювання для студентів другого курсу.

Відповідно до вимог програми з іноземних мов студенти повинні оволодіти вміннями сприймати і розуміти іншомовні тексти побутового, професійно спрямованого, наукового і суспільно-політичного характеру. Однак досвід роботи на факультеті іноземних мов, а також аналіз навчального спілкування студентів з носіями іноземної мови свідчать про те, що сформованість умінь аудіювання у студентів не завжди досягає програмного рівня, і саме це часто є причиною порушення комунікації.

Таке становище перш за все пов’язане із складністю процесу аудіювання, який потребує великих індивідуальних зусиль. Адже в ході аудіювання слухач виконує складну перцептивно-мнемічну діяльність і розумові операції аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння, протиставлення тощо, яких потрібно навчати цілеспрямовано. Недосконалість сформованості цих процесів веде до того, що багато студентів відчувають себе під час аудіювання невпевнено, а це негативно позначається на результатах слухання.

Проблема навчання цього складного виду мовленнєвої діяльності розглядалася в низці досліджень. У цих роботах було висвітлено питання навчання передбачення при сприйнятті мови, яка звучить, смислової структури і мовного оформлення навчальних аудіотекстів, організації навчання аудіювання на різних етапах. Проте оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності студентами можливо лише з урахуванням постановки методичного завдання для кожного з етапів навчання у вищому навчальному закладі та організації мовного матеріалу, спрямованого на сприйняття і розуміння усного мовлення. Склад операцій, на які розпадається сприйняття мовлення, що звучить, на різних етапах навчання, неоднаковий і залежить від рівня сформованості вмінь аудіювання.

Актуальність теми нашого наукового дослідження має педагогічний характер та зумовлена потребою теоретично обґрунтувати передумови організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання та практично розробити тестові завдання для студентів другого курсу.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та практично розробити методику організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, а саме комплекс тестових завдань для студентів другого курсу університету.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

–        охарактеризувати аудіювання як вид мовленнєвої діяльності;

–        визначити зміст та вимоги до рівня сформованості вмінь аудіювання;

–        описати методику організації навчання вмінь аудіювання у студентів другого курсу ВНЗ;

–        виокремити особливості тестування, як одного із засобів контролю рівня сформованості вмінь аудіювання;

–        дослідити особливості тестового контролю у процесі навчання вмінь аудіювання;

–        визначити та розробити методику складання тестів;

–        розробити методику організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, а саме тестові завдання з аудіювання для студентів другого курсу.

За об’єкт дослідження обрано процес навчання студентів-філологів другого курсу аудіювання. Як предмет дослідження розглядалася методика організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання у студентів другого курсу.

Для досягнення поставлених у роботі завдань використовувались такі методи дослідження: метод наукового спостереження, метод теоретичного аналізу, дескриптивно-емпіричний метод.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше теоретично обґрунтовано передумови організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання у студентів другого курсу та практично розроблено методику організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, а саме комплекс тестових завдань.

Теоретичне значення дослідження полягає в подальшій розробці питання контролю рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь аудіювання і в удосконаленні його методичної організації. Отримані в результаті дослідження теоретичні положення та висновки доповнюють розділи педагогіки та методики викладання англійської мови у студентів ВНЗ.

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю використання отриманих матеріалів та висновків у викладанні теоретичних курсів (педагогіка та методика викладання іноземної мови), в практиці викладання іноземної мови, у розробці нових навчально-методичних комплексів з англійської мови та при написанні підручників і навчальних посібників.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АУДІЮВАННЯ

1.0. Вступні зауваження:

Розділ присвячено розгляду загальної характеристики аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, визначенню змісту та вимог до рівня сформованості вмінь аудіювання, а також виокремленню та охарактеризуванню методики організації формування навичок і розвитку вмінь аудіювання у студентів другого курсу.

1.1. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
1.2. Зміст та вимоги до рівня сформованості вмінь аудіювання
1.3. Методика організації формування навичок і розвитку вмінь аудіювання у студентів другого курсу
1.4. Вимоги до текстів для навчання аудіювання
Висновки:

На теоретичному рівні обґрунтовано загальну характеристику аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Аудіювання – це рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який забезпечує розуміння того, що сприймається на слух, і належить до усної форми мовлення.

Оволодіння аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності, повинно забезпечувати успішний процес комунікації, розвивати уміння учнів говорити і розуміти іноземну мову, так як цей процес складний, то необхідно приділяти більшу увагу даній процедурі. Необхідно підвищити мотивацію у студентів до розуміння іноземної мови на слух. Передумови удосконалювання процесу навчання аудіювання є такі: організація навчання аудіювання на різних етапах, постановка методичного завдання для кожного з етапів навчання та організація мовного матеріалу, спрямованого на сприйняття і розуміння усного мовлення, при цьому визначивши рівень сформованості вмінь аудіювання у студентів.

Дослідивши особливості аудіювання, ми визначили зміст та вимоги до рівня сформованості вмінь аудіювання. Такими стали: визначати функції мовленнєвого висловлювання, визначати комунікативну мету розмови, здогадатись про значення незнайомих слів з контексту, зрозуміти значення простих ідіом, визначати смислові віхи тексту, ігнорувати деталі, перешкоди, реалізувати мовленнєву здогадку, розрізнити факти від думок, розуміти загальний зміст тексту, порівнювати інформацію, виділяти деталі змісту, розрізняти головну та другорядну інформацію, визначити чи відповідає подана у завданні інформація змісту прослуханого, фіксувати коротко у письмовій формі головне, підібрати до запитань щодо основного змісту тексту правильні відповіді (з наведених у завданні), вибрати з оціночних суджень те, що відповідає думці того, хто слухав текст.

Отже, досліджуючи процес аудіювання, нами враховувалася постановка методичного завдання для кожного з етапів навчання аудіювання та організації мовного матеріалу, а також вимоги до текстів для навчання аудіювання, а саме: автентичність, інформативність, цікава фабула, доступність за змістом та мовним складом, коротка тривалість звучання, в основному монотематичність.

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ

2.0. Вступні зауваження

Розділ присвячено розгляду теоретичних передумов організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, виокремленню та охарактеризуванню особливостей тестування, як одного із засобів контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, визначенню функцій та засобів контролю розуміння прослуханого тексту, дослідженню особливостей тестового контролю у процесі навчання іноземної мови.

2.1. Контроль сформованості вмінь розуміння мовлення на слух
2.2. Функції та засоби контролю розуміння прослуханого тексту
2.3. Тест як засіб контролю вмінь аудіювання
Висновки:

Теоретично обґрунтовано передумови організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, а саме контроль сформованості вміння розуміння мовлення на слух.

Для вміння розуміння мовлення на слух необхідно розробити науково обґрунтований темп мовлення розповідача, в залежності від ступеню навчання. Ця діяльність реалізується за допомогою перцептивних, мисленнєвих, мнемічних та моторних дій.

Дослідивши контроль сформованості вмінь розуміння мовлення на слух, ми визначили такі функції контролю знань, вмінь та навичок: перевірочну, навчальну, діагностичну, коригувальну, керівничу, мотиваційно-стимулюючу, оцінювальну, узагальнюючу, виховну, розвиваючу, а також засоби контролю розуміння прослуханого тексту: невербальні засоби (виконання дій, контроль за використанням цифр, контроль за допомогою сигнальних та облікових карток, виготовлення схем, креслень, підбір малюнків) та вербальні засоби (рецептивні або рецептивно-репродуктивні та репродуктивні).

В результаті аналізу визначені особливості тесту, як одного із засобів контролю рівня сформованості вмінь аудіювання. Основними стали такі: надійність (свідчить про те, наскільки послідовні результати цих вимірювань) і валідність (визначає правомірність інтерпретації результатів тестування).

Отже, можна зробити висновок, що оволодіння студентами іноземною мовою – процес поступового та систематичного формування іншомовних навичок та вмінь, придбання знань. В ході цього процесу змінюється рівень вказаних вмінь: здійснюється позитивна динаміка, або виявляється негативний результат, наявність “білих плям” в знаннях студентів. В цьому випадку контроль допомагає виявити ці пробіли, ліквідувати причини їх виникнення та одночасно діагностувати складності, які відчувають студенти, а процес та результати контролю дуже важливі для вдосконалення праці викладача.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З АУДІЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ

3.0. Вступні зауваження:

Розділ присвячено опису методики складання тестів з аудіювання, виокремленню прийомів тестування та розробці комплексу тестових завдань для контролю рівня сформованості вмінь аудіювання для студентів другого курсу.

3.1. Методика складання тестових завдань з аудіювання
3.2. Прийоми тестування для контролю рівня сформованості вмінь аудіювання студентів-другокурсників
3.2.1. Тестові завдання на основі прийому “Зіставлення”
3.2.2. Тестові завдання на основі прийому “Перетворення інформації”
3.2.3. Тестові завдання на основі прийому “Відповіді на запитання”
3.2.4. Тестові завдання на основі прийому “Послідовне розташування”
Висновки:

На теоретичному рівні обґрунтовано методику складання тестів з аудіювання.

Головною вимогою методики складання тесту є придатність (дотримання принципів адекватності тесту характеру тестованої мовленнєвої діяльності). При складанні тесту потрібно обов’язково враховувати загальний характер тексту (найчастіше використовуються оповідні тексти, багаті фактичним матеріалом, деталями, істотними для розуміння тексту), прагнути до того, щоб завдання тесту висловлювалися ясно, просто, забезпечували тільки однозначні відповіді на них. Крім того, завдання повинні бути посильними для студентів.

Дослідивши методику складання тестів з аудіювання, ми виокремили такі прийоми тестування: зіставлення, перетворення інформації, відповіді на запитання, послідовне розташування.

ТЗ на основі прийому “Зіставлення” передбачають таку діяльність тестованого, у процесі якої відбувається зіставлення двох елементів на основі перехресного вибору для вирішення лінгвістичних або екстралінгвістичних завдань.

ТЗ на основі прийому “Перетворення інформації” передбачають трансформування запропонованої інформації.

ТЗ на основі прийому “Відповіді на запитання” передбачають відповідь тестованого на конкретне запитання.

Прийом “Послідовне розташування” відбиває таку розумову операцію як “розташування за певним поряд­ком”.

На практичному рівні розроблено тестові завдання із застосуванням цих прийомів.

Тестові завдання для контролю рівня сформованості вмінь аудіювання студентів-другокурсників

Отже, розробка ТЗ з використанням описаних прийомів тестування забезпечує точне вимірювання рівня сформованості аудитивних вмінь у студентів, що сприяє підвищенню ефективності навчання аудіювання в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Банкевич Л. В. Тестирование лексики иностранного языка: учеб. пособие / Л. В. Банкевич. – М.: Высш. школа, 1981. – С. 73–104.
2.    Беженар І. В. Активізація процесу сприйняття мови: тези доповідей Третьої Всеукраїнської наукової конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / І. В. Беженар, Н. Л. Львова. – Мелітополь: вид-во Мелітопольського держпедінституту, 1996. – С. 158–159.
3.    Брейгина М. Е. О контроле базового уровня обученности / М. Е. Брейгина. – 1991. – №2. – С. 11–18.
4.    Вейзе А. А. Некоторые вопросы составления упражнений для звукозаписывающих устройств. Технические средства и программирование при обучении иноязычной речи в вузе / А. А. Вейзе, Л. Ю. Кулиш. – Минск: Изд-во Вышейш. шк., 1971. – С. 42–51.
5.    Володин М. В. Методика составления тестов / М. В. Володин. – 1972. – №1. – С. 4–18.
6.    Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов лингвистических университетов и факультетов иностранных языков высших пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. Н. Гез. – М.: Издательский центр “Академія”, 2006. – 336 с.
7.    Городилова Г. Г. Обучение речи и технические средства / Г. Г. Городилова. – М. : Рус. яз., 1979. – 208 с.
8.    Денисенко М. В. Тестовий контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання англійською мовою в учнів початкових класів / М. В. Денисенко. – 2003. – №1. – С. 33–39. – (Іноземні мови).
9.    Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М. : Просвещение, 1958. – 370 с.
10.    Колосницына Г. В. Пути оптимального построения и оформления учебного аудиотекста / Г. В. Колосницына. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 95 с.
11.    Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: КАРО, М.: Издательство “Четыре четверти”, 2004. – 194 с.
12.    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник, видання 2-е, випр., перероб. / [кол. авторів під керівництвом      С. Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
13.    Методика навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах. – К., 1999. – 327 с.
14.    Ніколаєва С. Ю. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова) / С. Ю. Ніколаєва. – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 91 с.
15.    Поломкина С. К. Тестирование в обучении иностранному языку /                   С. К. Поломкина. – 1986. – №2. – С. 5–9.
16.    Поляков О. Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств контроля обучения школьников по иностранному языку /                 О. Г. Поляков. – 1994. – №2. – С. 9–12.
17.    Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: посібник для студентів / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 298 с.
18.    Рабинович Ф. М. Контроль на уроке иностранного языка / Ф. М. Рабинович. – 1987. – №1. – С. 2–8.
19.    Рапопорт И. А. Прагматические тесты: сущность, специфика, перспектива / И. А. Рапопорт. – 1985. – №2. – С. 18–24.
20.    Рапопорт И. А. Тесты в обучении иностранным языкам в средней школе /    И. А. Рапопорт, Р. Сельг, И. Соттер. – Таллин, 1987. – 249 с.
21.    Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе /     Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М., 1991. – 285 с.
22.    Семенюк О. В. Teacher’s Role in Interactive Language Learning // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. / О. В. Семенюк, М. І. Близнюк, І. В.Беженар. – Том 19. Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і Освіта, 2006. – С. 17–19.
23.    Симкин В. П. Осторожно: тест / В. П. Симкин. – 1996. – №5. – С. 13–19.
24.    Смєловська О. В. Різнорівневі тестові завдання з англійської мови /              О. В. Смєловська. – 2003. – № 22-23. – С. 32–37.
25.    Тарасова О. Зовнішнє тестування: передумови успіху / O. Тарасова. – 2007. – №1. – С. 69–74.
26.    Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. Навчальний посібник /             О. Б. Тарнопольський. – Д.: Видавництво ДУЕП, 2005. – 248 с.
27.    Фокина К. В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекцій / К. В. Фокина, Л. Н. Тернова, Н. В. Костычева. – М: Высшее образование, 2008. – 158 с.
28.    Фоломкина С. К. Тестирование при изучении иностранного языка /               С. К. Фоломкина. – 1986. – №2. – С. 12–16.
29.    Anderson A. & Lynch. Teaching Listening. – Oxford: Oxford University Press, 1988. – 145 p.
30.    Asher J. J. The total physical response. – New York: Newbury house, 1982. –    232 p.
31.    Brown G. & Yule G. Teaching by Principles. An interactive Approach to Language Pedagogy. – New Jersey: Prentice Hall Regents Upper Saddle River, 1994. – 467 p.
32.    Celce-Murcia. Teaching English as a Second or Foreign Language. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1991. – 567 p.
33.    Cummins J. Age on arrival and immigrant second language learning in Canada: A reassessment. Applied Linguistics, 2/2, 1981. – P. 132–149.
34.    Hadfield J. Simple Listening Activities. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 67 p.
35.    Harmer J. How to teach English. An introduction to the practice of English language teaching. – London: London: Longman, 1999. – 192 p.
36.    Hutchison T. Project English 2. Student’s book. Oxford: Oxford University Press, 1996. – 112 p.
37.    Madsen H. Techniques in Testing. – Oxford: Oxford University Press, 1983. –     P. 87–88.
38.    Nuttall C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. – London: Heinemann International, 1982. – P. 132–133.
39.    Weir C. Understanding and Developing Language Tests. – New York, London: Prentice Hall Europe, 1993. – P. 99–107.

СПИСОК ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ

40.    Boyle J. P. (1984). Factors affecting listening comprehension. ELT Journal 38:1:35-38 http://ics120.ics.uq.edu.au/~dih/pubs/SGAV91.html