Коротка характеристика лабораторного методу навчання

19 Червня, 20147:58 am

0


Коротка характеристика лабораторного методу навчання

Лабораторним методом називається  такий спосіб навчання, при якому учні під керівництвом учителя самостійно працюють у лабораторії, займаючись спостереженням і описом, вимірюванням і обчисленням, експериментуванням і визначенням, дослідженням і узагальненням.

Об’єктами зазначених пізнавальних дій у процесі лабораторної роботи можуть бути фізичні, природні, хімічні явища, технічні, технологічні процеси, матеріали, заготовки, технічні пристрої тощо.

Лабораторний метод передбачає роботу учнів з зазначеними об’єктами, з тією чи іншою апаратурою, проведення різних дослідів і досліджень, за допомогою яких набувають певних знань, умінь і навичок, потрібних у житті. Це дає можливість учням самим спостерігати і відтворювати явища, аналізувати їх, проводити експерименти, робити висновки і узагальнення, розв’язувати певні навчальні, практичні завдання.

Найчастіше лабораторний метод застосовується при вивченні фізики, хімії, біології. Він відкриває широкі можливості для засвоєння навчального матеріалу за допомогою спостереження й експерименту, сприяє розвитку в учнів пізнавальних інтересів, ініціативи і самостійності у навчанні, творчих здібностей.

В умовах технічного навчання особливого значення набуває розв’язування експериментальних задач. За змістом такі задачі поділяються на дві групи: задачі, що розв’язуються тількина основі проведеного досліду, і задачі, розв’язання яких вимагає поєднання досліду з обчислювальними діями.

Озброюючи учнів методом експериментування, уміннями і навичками аналізувати і узагальнювати, робити висновки, лабораторні заняття мають важливе практичне значення.

Лабораторні заняття можуть поєднуватися з усним викладом учителя чи передувати йому або проводитись після нього, на закінчення теми. Вони проводяться фронтально або індивідуально. При фронтальній організації лабораторних занять всі учні класу одночасно виконують одну й ту саму роботу, передбачену темою, користуються однаковим навчальним приладдям і методами експериментального дослідження.

Методика фронтальних лабораторних занять така. Перед тим як приступити до практичних занять, вчитель роз’яснює, як виконувати завдання, в якому порядку, як використати наочні посібники і прилади. Відповідно до цієї інструкції і плану учні проводять досліди, в процесі яких спостерігають явища, роблять певні висновки, виконують записи, графічні роботи тощо.

Роботу учнів учитель контролює в ході її виконання; потім вже підбиває підсумки, перевіряє зарисовки, схеми, числові дані і т. д. Фронтальні заняття, отже, передбачають поєднання досліду, що його проробляє кожний учень, з поясненнями вчителя. При цій формі занять лабораторне завдання клас виконує колективно.

При індивідуальній формі лабораторних занять клас має одну тему (завдання), але кожний учень виконує її окремо.

Методика індивідуальних занять включає такі етапи: пояснення теми і мети, докладний інструктаж, ознайомлення з матеріалом та апаратурою, з методикою виконання завдання і технікою безпеки, самостійну роботу, підбивання підсумків.

До лабораторних занять вчитель повинен заздалегідь підготувати апаратуру і приладдя (до цього він залучає учнів, скласти план-інструкцію з урахуванням усіх етапів роботи, розробити методику проведення заняття.

Треба, щоб кожний учень добре усвідомив основне завдання роботи, порядок її виконання.

У процесі роботи вчитель консультує учнів, контролює, як вони виконують завдання, допомагає опанувати техніку експериментування, досліду. У заключній частині він підбиває підсумки, оцінює роботу кожного учня.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто