Лекція як форма організації навчального процесу у вищому навчальному закладі

27 Грудня, 201212:30 pm

0


Лекція як форма організації навчального процесу у вищому навчальному закладі

Лекція – провідна форма навчання у вищій школі. Її дидактична мета -ввести студентів у наукову проблему, повідомити і розкрити основні питання теми, зосередити увагу на найскладнішому матеріалі, готувати їх до подальшої самостійної роботи.

Відповідно до мети на лекції не вдаються лише до передачі готової інформа­ції (її студент може почерпнути самостійно з літератури), а зосереджують увагу на способах одержання наукового знання, еволюції науки, висвітленні різних точок зору на наукові проблеми, повідомленні нового, що ще не ввійшло до зміс­ту підручників, власній оцінці викладачем конкретних подій і фактів.

На лекції закладається орієнтовна основа дій студентів з подальшого фор­мування знань, і відбувається це при безпосередньому спілкуванні студентів з викладачем. Тому за силою впливу на особистість студента лекцію не може за­мінити жоден найновіший засіб навчання чи джерело інформації, з якими він має змогу працювати самостійно.

Лекція – це форма аудиторного навчання, в якій усний виклад наукової інформації викладачем супроводжується певними записами студентів. В останній час лекція перейшла на новий технологічний рівень. Портативні високотехнологічні девайси стали доступними і лектори і студенти використовують їх мало не на кожній лекції. На жаль, мій Ipad вийшов з ладу, тому зараз буду звертатися в ремонт iPad 3, щоб отримати свій планшет і використовувати його далі.

У літературі наводяться характеристики різних лекцій, серед яких найпо­ширенішими є вступна, інформаційна, заключна, оглядова.

Вступна лекція знайомить студентів з метою і завданнями вивчення на­вчальної дисципліни, її значенням у професійній підготовці. Зміст такої лекції стосується короткого огляду змісту дисципліни, постановки наукових проблем, ознайомлення із внеском вчених, перспективами розвитку науки, практичним значенням її здобутків. На таких лекціях викладач повідомляє студентам голов­ні інформаційні джерела, вимоги до навчальних досягнень, їх контролю та оці­нювання. Ці лекції необхідні, хоча їх кількість обмежена.

Інформаційна лекція знайомить студентів з блоком логічно завершеної на­укової інформації, що розкриває основний зміст конкретної теми. Наприкінці лекції викладач повідомляє, який матеріал, що стосується теми лекції, студенти мають опрацювати самостійно та в якій формі слід буде представити результати самостійної роботи. Це найбільш поширений вид лекції.

Заключна лекція є завершальною у циклі лекцій з конкретної теми чи розділу. В її завдання входить узагальнення значного за обсягом навчального матеріалу, розкриття перспектив використання набутих знань у майбутній професійній ді­яльності, формування інтересу студентів до проведення науково-дослідної ро­боти. Заключних лекцій, як і вступних, обмежена кількість.

Оглядова лекція стосується розкриття не нових знань, а систематизовану подачу раніше вивченого, своєрідне пригадування на підставі того, що збере­глося у довготривалій пам’яті студентів, значного обсягу наукової інформації. Проводяться такі лекції перед державною атестацією, модульною контрольною роботою, колоквіумом.