Лінгвістична підготовка студентів технічних спеціальностей

15 Січня, 201412:40 pm

0


Лінгвістична підготовка студентів технічних спеціальностей

Високий темп розвитку науки і техніки в даний час створює необхідність у міжнародному діалозі фахівців, насиченому, як правило, спеціальною термінологією. В умовах сучасної інтеграції фахівцям немовних спеціальностей необхідно володіти не тільки своєю професійною кваліфікацією, а й сприймати нову інформацію і вміти обмінюватися нею із зарубіжними колегами. А це стає можливим при володінні іноземними мовами. Але при цьому не варто забувати і про культурну стороні освіти.

Прийнята та рекомендована Міністерством освіти і науки України концепція гуманізації та гуманітаризації освіти націлена на вільний розвиток особистості, гуманістичну орієнтацію професійної підготовки. Справа тільки за тим, щоб цю програму виховання особистості втілювати в життя, і, зокрема, в практику вузівського виховання.

Гуманістична освіта є основою формування загальнолюдських цінностей, цілісної високоморальної особистості з метою розширення горизонтів профтехнічної освіти та розвитку культури спілкування. Процес гуманітаризації освіти спрямований, насамперед, на оволодіння методом мислення, вчить орієнтуватися у великих масивах інформації, використовувати теоретичні знання при освоєнні дійсності.

Отже, освоєння технічної спеціальності має підкріплюватися гуманітарною підготовкою, а отже, комунікативна компетентність студентів немовних вузів є передумовою успішної професійної діяльності в контексті діалогу культур.

Висока компетентність викладачів поряд з багатою дидактичної та методичної базою (автентичні підручники, методичні посібники, аудіо та відеоматеріали) дозволяють учням не тільки оволодіти теоретичними і практичними знаннями та вміннями міжкультурної комунікації, а й розширити свій кругозір в галузі історії та культури країни вивчається. Наукові матеріали для студентів оновлюються кожного року і відправляються до організації, яка готова надрукувати методички та дати студентам можливість навчатися.

Певне розмаїття занять надають також перегляди відеосюжетів і прослуховування аудіоматеріалу на соціально-побутові теми, що сприяє засвоєнню конкретних моделей мовної поведінки в процесі міжкультурного спілкування. Особливу важливість це має щодо японської мови, оскільки тут спостерігаються явні істотні тендерні відмінності в мовному поведінці, а статус мовця відіграє ключову роль у виборі лексичних одиниць і лексико-граматичних конструкцій.

Студенти, які відвідують курс лінгвокраїнознавства, вивчають англійську мову, а також культуру англомовних країн на просунутому рівні. В ході занять здійснюється комунікативний підхід до навчання іноземної мови. Зачіпаються актуальні соціокультурні, політичні та економічні теми. Виховна робота ведеться протягом всього курсу навчання, і кожне заняття має свою виховну мету. У студентів формуються почуття толерантності, вміння концентрувати увагу, логічне та альтернативне мислення, прищеплюються високі моральні цінності і взаємоповага.

Отже, можна з упевненістю сказати, що соціальне замовлення виконується. Хоча, для забезпечення освоєння студентами немовних спеціальностей комунікативної компетенції повною мірою слід ввести обов’язковий курс лінгвокраїнознавства на старших курсах.

Відомості про автора: Л. В. Меркулова