Методологія ефективної реалізації екологічних інноваційних проектів

2 Травня, 20148:04 am

0


Методологія ефективної реалізації екологічних інноваційних проектів

Посилення масштабів негативного впливу суспільного виробництва на навколишнє середовище викликає необхідність пошуку шляхів вирішення екологічних проблем. Стає очевидним, що саме за допомогою інноваційної діяльності можливо досягти необхідного рівня екологізації суспільної діяльності.

Еколого-економічне відродження залежить від багатьох факторів, у тому числі і від розвитку екологічного бізнесу і ринку екологічно чистих товарів, продуктів і послуг, обмін якими приводить до поліпшення життєвого середовища людей, збереженню природно-ресурсного потенціалу.

Екологічне підприємництво сприяє посиленню економічного потенціалу країни і вирішення соціальних завдань. В останні десятиліття в економічно розвинених країнах значно збільшилася частка інноваційних факторів, до яких відносять нові товари і нові технології для їх виробництва; застосування нових матеріалів і нових методів організації виробництва і збуту, вихід на нові ринки.

Екологічними поступово стають і туристичні курорти на рекреаційні центри. Багато підприємств намагаються відновити природні багатства своїх регіонів за допомогою реалізації масштабних екологічних проектів. Чудові приклади таких проектів можна побачити на цьому сайті: ландшафтный сайт Ильи Васецкого.

Аналіз впровадження в економіку екологічно орієнтованих інновацій показує, що на основі деяких з них вже сформований ряд секторів ринку екологічних товарів, і вони активно розвиваються. на основі інших такі сектори лише формуються.

Для вирішення проблеми створення екологічного бізнесу і ринку доцільно:

– більш широко використовувати світовий досвід в області екополітики;

– максимально використовувати науковий та промисловий потенціали для випуску екологічно чистої продукції, тобто активніше удосконалити і впроваджувати в життя нові екотехнології, екологічні послуги, для чого необхідно створити сприятливий податковий клімат;

– залучати іноземних інвесторів на ринок нашої країни, а щоб залучити капітали, в Україні треба створювати пільгові умови для інвесторів;

– удосконалити відповідну нормативно-правову базу;

– здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі екологічного бізнесу і ринку, продовжувати екологічне навчання і виховання широких верств населення з метою вироблення в масах нового екологічного мислення.

Охарактеризувавши процес формування ринку екологічних інновацій і в світі, науковці аргументували доцільність і надзвичайно важливу роль даного процесу в сучасних умовах.

Існуючий в нашій країні механізм природокористування часто спрацьовує з негативними екологічним результатом, засобів у більшості випадків недостатньо для здійснення бажаних проектів, а державні кошти,, зібрані з метою спрямування на поліпшення екологічної ситуації, найчастіше використовуються не за призначенням.

Звідси випливає необхідність удосконалення вітчизняного механізму природокористування та пошук дієвих способів поліпшення фінансування екологічних інноваційних проектів.

Література:

Калениченко Ю. Б., Мазна О. Н. Організаційно-економічні основи розвитку екологічного підприємництва. // Науково-технічна конференція факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005р.). – Суми: вид-во CумДУ, 2005.