Методи і моделі створення транспортно-логістичних систем вантажоперевезень в Києві

2 Березня, 20131:18 pm

0


Методи і моделі створення транспортно-логістичних систем вантажоперевезень в Києві

Розширення зовнішньоекономічних зв’язків викликає підвищений попит на вдосконалення організації перевезень вантажів, упровадження нових прогресивних технологій перевізного процесу і, перш за все, прийнятої в міжнародній практиці термінальної технології та логістичних принципів руху товару.

Перспективні технології повинні відповідати міжнародним стандартам, головними критеріями яких є швидкість проходження маршруту, точність виконання графіка прямування і надійність доставки вантажу. До таких технологій належать, насамперед, комбіновані перевезення великотоннажних контейнерів і таку послугу пропонує компанія автоперевозки — Киев.

Процес контейнеризації ініціював розвиток системи транспортування вантажів з використанням терміналів. Економічний ефект від застосування термінальних технологій досягається за рахунок використання в транспортному коридорі великотоннажних транспортних засобів, що володіють низькими питомими витратами матеріальних ресурсів.

В даний час за наявності великої кількості складських площ є дефіцит високомеханізованих складів і терміналів, немає достатньо обґрунтованих методик розрахунку їх оптимальних параметрів.

Сукупність контейнерних терміналів певного регіону утворює транспортно-вантажний комплекс, який являє собою розвивається систему. Обґрунтування необхідності такої транспортно-логістичної системи (ТЛС) в тому чи іншому регіоні, оптимізація процесу його створення та розвитку являє собою багатоваріантну задачу, залежну від багатьох умов і обмежень. У зв’язку з цим математичну модель даної задачі слід розглядати як комплекс взаємопов’язаних оптимізаційних задач, що вирішуються за допомогою багатокритеріального підходу.

Мета рішення приватних задач-оптимізація функціонування окремих терміналів.

Необхідна в цьому випадку декомпозиція комплексної задачі оптимізації створення МЛС включає в себе наступні взаємопов’язані етапи:

1. Аналіз ситуації на транспортному (логістичному) полігоні, вивчення потреб у транспортних послугах, визначення найбільш вантажонапружених вузлів.

2. Побудова моделі взаємодіючих суміжних зон логістичного обслуговування, тяжіють до найбільш напружених вузлам.

3. Визначення місця розташування контейнерних терміналів у кожній з ідентифікованих зон логістичного обслуговування.

4. Прогнозування оптимальних обсягів вантажопереробки терміналів.

5. Формування узагальненої багатокритеріальної цільової функції задачі створення і експлуатації терміналу виходячи з мінімізації загальних експлуатаційних витрат і підвищення надійності.

6. Визначення оптимальних техніко-технологічних параметрів контейнерного терміналу як елемента логістичної транспортної ланцюга.

7. Розрахунок основних інвестицій в об’єкти термінального комплексу.