Методи підготовки підручників до програмованого навчання

20 Січня, 20144:03 pm

0


Методи підготовки підручників до програмованого навчання

Однією з особливостей програмованого навчання є те, що навчаюча програма, яка становить його основу відіграє важливу роль не тільки як форма визначення змісту навчального процесу, а й як засіб ефективного засвоєння учнями знань.

Визначаючи зміст наукової дисципліни, навчаюча програма, так би мовити, анатомує його, розчленовує весь дидактичний матеріал на окремі елементарні відрізки, які розташовуються в певній системі, логічній послідовності.

Кожна навчальна доза дає учням відповідні відомості, формує певні наукові поняття, має свій навчаючий алгоритм, у якому подано точні вказівки щодо порядку операцій, зв’язаних з виконанням завдання, вказує способи розумової і практичної діяльності учнів.

Характер завдань, зв’язаних з дозою, вимагає від учня конструктивної відповіді. Він повинен самостійно їх розв’язати; без цього він не зможе розібратися в новій інформації, виконати завдання, передбачене наступною дозою. Передбачені дозою завдання вимагають обдумування їх, міркування, розуміння навчального матеріалу, глибокого сприймання і засвоєння його.

У процесі виконання завдання здійснюється всебічний контроль за допомогою системи запитань і завдань, які поступово ускладнюються.

Перехід до наступного завдання здійснюється лише після засвоєння попереднього, в результаті його осмислення і виправлення допущених помилок.

Все це стимулює роботу учнів, активізує навчальний процес. Логічний зв’язок першої дози з наступною допомагає учневі успішно розв’язати нову дозу-задачу. До наступної він може приступити лише після розв’язання попередньої. Така система навчання дає можливість здійснювати оперативний зворотний зв’язок, контролювати роботу учня на кожному етапі.

Встановлення зворотного зв’язку після кожної дози має важливе психологічне і дидактичне значення, бо стимулює учня, активізує його, сприяє інтелектуальній його діяльності на уроці, а разом з тим дає можливість учителеві планомірно й оперативно керувати процесом набування знань учнями.

Навчаюча програма відіграє провідну роль в організації програмованого навчального процесу. Правильно розроблена програма забезпечує високий науково-методичний рівень навчального матеріалу, науково обґрунтовану подачу його, максимально активізує розумову діяльність учня, забезпечує дійові форми контролю. Вона також сприяє свідомому, активному сприйманню і засвоєнню матеріалу кожним учнем, дає можливість індивідуалізувати процес навчання на основі урахування індивідуальних здібностей учнів, рівня їх розвитку.

Важливу роль у програмованому навчанні відіграє спеціально розроблений підручник. Кожний розділ такого підручника поділяється на окремі параграфи і дози. Доза містить у собі мінімальну інформацію. Вона вимагає від учня або засвоєння ним матеріалу, що становить зміст дози, або відновлення в пам’яті відомого вже матеріалу, або самостійного висновку як результат аналізу викладеного в дозі.

Програмований підручник має забезпечувати таку побудову дидактичного матеріалу, яка відповідала б логічній структурі курсу. У підручнику подаються вичерпні методичні вказівки, як самостійно виконати те чи інше завдання.

Користуючись програмованим підручником, учень може самостійно вивчати матеріал, а також оцінити, проконтролювати свої знання з даної теми. Наявність зворотного зв’язку, зумовлена методикою побудови дидактичного матеріалу підручника, дає можливість контролювати і поопераційно оцінювати кожний крок процесу навчання.

Програмоване навчання, що забезпечує систематичний обмін інформацією, встановлює постійний контроль і самоконтроль, позитивно впливає на процес засвоєння знань учнями.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто