Міжнародні проекти і програми розвитку вищої освіти

Грудень 31st, 201210:24 am

0


Міжнародні проекти і програми розвитку вищої освіти

Функціонування сфери міжнародних освітніх програм і проектів базуєть­ся на засадах проектного менеджменту – науки, що вивчає закони розроблення і реалізації проектів і механізми управління ними.

Основним поняттям проектного менеджменту є поняття «проект». Відповідно до класичного підходу (з огляду науки управління проектами) тер­мін «проект» визначається так:

Проект – це унікальна сукупність взаємопов’язаних дій (робіт), які вико­нуються у специфічних умовах таких, як обмежений час, установлена вартість, визначена якість.

Саме розроблення і реалізація проектів дає можливість запроваджувати інновації в ту чи іншу сферу діяльності. Незалежно від сфери застосування ін­струментарію проектного менеджменту проект має такі основні риси:

– спрямованість на досягнення визначеної мети (конкретного результату);

– обмеженість;

– унікальність;

– наявність скоординованих взаємопов’язаних дій.

Проекти класифікуються за видами:

– промислові – спрямовані на випуск і продаж нових видів продукції;

– економічні – спрямовані на розвиток ринку капіталу, реформу системи оподаткування, інші макроекономічні перетворення;

– організаційні – спрямовані на створення нових організацій, реформуван­ня системи управління, проведення конференцій тощо;

– дослідницькі – зосереджені на науково-дослідній діяльності;

– соціальні – пов’язані з реформою системи соціального захисту, охороною довкілля, подолання наслідків природних та екологічних катастроф, соціальних потрясінь;

– освітні – спрямовані на розвиток сфери освіти тощо.

Міжнародні проекти в освіті – це проекти, що розробляються освітніми, науково-дослідними та іншими організаціями за міжнародною участю для реа­лізації певних цілей із розвитку освіти.

Міжнародна програма – група пов’язаних і координованих міжнародних проектів, які забезпечують досягнення мети на основі вибраної стратегії.

Реалізація програми потребує здійснення внутрішнього управління та зо­внішньої координації окремих проектів і застосування спеціальних методів управління програмами.

Для виконання міжнародних проектів і програм часто залучаються кошти міжнародної технічної допомоги у формі грантів.

Грант – це вид матеріальної допомоги, що надається організації (як прави­ло, некомерційній чи благодійній) або особі для досягнення конкретної, наперед окресленої мети.

У процесі виділення та отримання освітніх грантів беруть участь:

донор (англ. donor) – надає кошти для гранту (донорами можуть виступа­ти окремі особи та організації, зокрема фонди, агенції розвитку тощо);

заявник (англ. applicant) – подає заявку на отримання гранту;

бенефіціант (англ. beneficiary) – отримує результати реалізації проекту, на який одержано грант;

реципієнт (англ. recipient, grantholder) – безпосередній отримувач гранту (коштів).

В Україні залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги на реалізацію міжнародних проектів і програм, у тому числі у сфері освіти, регулюється відповідним законодавством.

Реалізація міжнародних проектів і програм з розвитку освіти потребує во­лодіння необхідними компетенціями для підготовки якісної проектної заявки.

Проектна заявка – письмовий опис проекту, підготовлений відповідно до вимог конкретного донора.

Процес написання заявки складається з кількох етапів. Ця інформація має бути у кожного студента і він повинен роздрукувати її за допомогою мфу на вибір.

Етапи підготовки проектної заявки

Етап Зміст Рекомендація
1. Стадія планування Визначення становища організації щодо отримання гранту, визначення пріоритетів залучення коштів
2. Складання початкової заявки Збирання детальної вихідної інформації з проекту, вибір людей, які писатимуть заявку, опис фактичної частини проекту
3. Оформлення заявки Це стадія збору документів, що стосуються заявки, визначення ґрантодавця та остаточне оформлення проекту відповідно до форми заявки, яку надає ґрантодавець
4. Вивченняпотенційнихґрантодавців На цій стадії визначаються ґрантодавці, вивчаються їхні пріоритети, умови надання і розмір грантів, порівнюються пріоритети фондів і пріоритети організації та проекту. Обираються фонди для подачі заявки
5. Контакти зпотенційнимиґрантодавцями Телефонні переговори, особисті зустрічі, письмові звернення, надання інформації про організацію. Цей крок допомагає налагодити стосунки з потенційним донором
6. Подання заявкидо фонду Важливо, щоб заявка відповідала пріоритетам донора, всім вимогам до форми (якщо її надає ґрантодавець), містила чіткі відповіді на запитання, мала необхідні додатки і була грамотно оформлена. Заявка має бути завчасно надана до офісу донора, аби в подальшому мати змогу внести корективи, донести документи тощо
7. Реакція на результат Якщо на заявку отримано позитивну відповідь, слід найкраще виконати проект і сприяти поглибленню стосунків з ґрантодавцем. Якщо відповідь негативна, можна звернутися до ґрантодавця із запитаннями про чергову заявку, яким чином збільшити шанси на отримання гранту наступного разу тощо

Активними донорськими організаціями, які наразі в Україні мають пріори­тет з розвитку вищої освіти, є:

1. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).

2. Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA).

3. Польсько-американсько-українська ініціатива про співпрацю (PAUCI)

4. Програма МАТРА КАП (Посольство Королівства Нідерландів в Україні).

5. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

6. Регіональне представництво Світового банку в Україні (WBCO).

7. Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Mott Foundation).

8. Фундація Євразія (Eurasia Foundation).

9. Шведське Агентство міжнародного розвитку (SIDA) та низка інших. Зупинимося більш детально на висвітленні діяльності деяких міжнародних організацій і програм, спрямованих на розвиток вищої школи в Україні.

DAAD (нім. Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Це – об’єднання німецьких закладів вищої освіти.

Мета – сприяння розвитку зв’язків між німецькими та українськими ви­щими навчальними закладами, у першу чергу, шляхом обміну студентами та викладачами.