Моделювання та ілюстрування  як методи навчання 

Серпень 11th, 20144:14 am

0


Моделювання та ілюстрування  як методи навчання 

Суть демонстрування та ілюстрування як методу навчання полягає в показі об’єктів і процесів або їх відображень. Особливістю цього методу є показ, який здійснюється в навчальній обстановці і має навчальне призначення, а саме: ознайомлення учнів у наочній формі з будовою, принципами дії, зовнішнім виглядом об’єктів. Демонстрування та ілюстрування, як правило, супроводжуються поясненням учителя.

Демонстрування та ілюстрування як методи навчання широко застосовуються в навчальному процесі. Це й зрозуміло, адже навчання зв’язане насамперед з вивченням конкретних предметів, фактів і явищ, а вже від них учні переходять до засвоєння законів і закономірностей фактів і явищ, їх взаємозв’язків у природі та суспільстві. Засоби унаочнення використовуються двома способами: або показом об’єктів у їх статиці (ілюстрування), або в русі, в дії (демонстрування).

У практиці шкільного навчання велике місце займає демонстрування дослідів, навчальних кінофільмів і діафільмів, діючих моделей, макетів, технологічних процесів і т. п.

Досліди, що їх ставить учитель на уроці, мають важливе дидактичне значення. Цей вид демонстрування найчастіше застосовується у викладанні хімії, фізики, природознавства, особливо, коли матеріал теми складний і учні самі не можуть виконати відповідні досліди під час лабораторної роботи.

Демонстрування досягає мети, якщо всі учні можуть ясно і точно сприймати предмет або процес, якщо вчитель зосереджує їх увагу на головному, допомагає виділити істотні сторони предмета, явища, робить відповідні пояснення. Перед тим, наприклад, як розпочати дослід, треба ознайомити учнів з темою і метою, з умовами його проведення, по ходу досліду давати пояснення, а по закінченні його провести заключну бесіду, пояснити результати, зробити узагальнення, висновки.

При демонструванні закритої моделі захисні частини, які оберігають внутрішній її механізм, знімають, тоді учні зможуть ясно бачити взаємодію окремих частин.

Поруч з демонструванням важливу роль у процесі навчання відіграє ілюстрування. У процесі навчання використовуються ілюстрації з різним характером відображення предметів, що їх вивчають учні. Дуже часто як ілюстрації, особливо в початкових класах, застосовуються предмети в натурі: рослини, живі тварини, мінерали, предмети техніки та ін. Спостерігаючи справжні предмети, учні мають можливість ознайомитися з їх зовнішнім виглядом, з рухами, діями, елементарними процесами, що їх можна спостерігати зовні.

Зображення, що відтворюють предмети, явища у вигляді фотографій, моделей, картин, рисунків і т, д., теж становлять ілюстративний матеріал і потрібні для того, щоб створити конкретний образ, посилити емоційний ефект, допомогти міцно запам’ятати навчальний матеріал.

Важливим засобом ілюстрування є символічні зображення предметів, які дають просторові уявлення, наприклад, географічні карти, рисунки, діаграми, схеми, графіки, таблиці. За допомогою таких ілюстрацій учні ефективніше сприймають матеріал, у них формуються конкретні уявлення, точні поняття. Вдаються також до ілюстрування за допомогою художнього слова, інсценізації літературного твору або його уривка, читання байки в особах, показу картин, наочних приладів, технічних засобів і т. д.

Ефективність ілюстрування дуже залежить від методики показу. Добираючи наочний посібник і форму ілюстрування, слід продумати його дидактичне призначення. Якщо треба ознайомити учнів із зовнішніми ознаками об’єкта, краще показати його в натурі, а коли ставиться завдання розкрити внутрішні якості об’єкта, то доцільніше використати опосередкований вид наочності – рисунок, схему, модель тощо. Велика кількість ілюстрацій на уроці розпорошує увагу учнів, відвертає від основного. Тому не рекомендується на одному занятті показувати більш як чотири-п’ять ілюстрацій.

Для того щоб показ був ефективним, треба, по-перше, щоб наочні посібники чітко відображали характерні особливості об’єкта, процесів або дій, по-друге, щоб забезпечувалось повноцінне, активне, правильне і усвідомлене сприймання учнями об’єкта і формування на цій основі адекватних уявлень, понять.

Перша вимога забезпечується відповідним добором засобів показу, а друга стосується організації ї застосування показу. Ці засоби підбираються залежно від педагогічних завдань, зв’язаних з показом.

Так, під час демонстрування технічних пристроїв, технологічних процесів, трудових дій здебільшого виникають такі педагогічні завдання, зв’язані з показом:

а) цілісний показ об’єктів, процесів, дій;

б) показ окремих елементів цих об’єктів;

в) показ етапів або взаємозв’язків;

г), показ окремих характерних явищ, закономірностей, які мають місце в даному явищі.

Цим завданням відповідають певні форми, а саме: показ цілісний, розгалужений, детальний, поетапний, експериментальний і символічний. Конкретні засоби реалізації кожної з цих форм показу залежать від характеру і змісту об’єктів. Показ, що супроводжується поясненням учителя, допомагає учням усвідомити явища, виділити основні моменти, зрозуміти їх роль у тому чи іншому процесі, в житті.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто