Навчально-методичне забезпечення діяльності вищого навчального закладу

18 Грудня, 201212:57 pm

0


Навчально-методичне забезпечення діяльності вищого навчального закладу

Засоби навчання є одним із компонентів методичної системи, підсистемою моделі педагогічної технології. Говорячи про засоби навчання, намага­ються відповісти на запитання: за допомогою чого вчити?

У науковій літературі існує синонімічний ряд термінів, які відобража­ють аналогічний зміст до поняття «засіб навчання». Його сутність можна роз­крити, спираючись на дослідження В. Бикова, Б. Гершунського, А. Гуржія, В. Волинського, Ю. Жука.

В Енциклопедії освіти Ю. Жук визначає засоби навчання, як будь-які засо­би, прилади, обладнання та устаткування, що застосовуються для передавання інформації в процесі навчання.

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістрів специфічних катего­рій за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи» введено поняття «засіб діяльності», під яким розуміється об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на предмет діяльності або те, що зазвичай називають знаряддям праці.

Серед засобів навчання виокремлюють технічні засоби навчання (ТЗН), їх підрозділяють (С. Смірнов) на технічні засоби подання повідомлень (слухові -аудіозасоби, зорові – візуальні засоби, аудіовізуальні – зорослухові засоби), тех­нічні засоби здійснення контролю, технічні засоби керування навчанням. Сучасні комп’ютерні класи, наявність інтерактивної (сенсорної) дошки, мультимедійно­го проектору і відповідних програмно-педагогічних засобів дозволяє повністю виконувати функції традиційних технічних засобів навчання, наприклад, лінгвафонного кабінету, телевізора, кінопроектора, відеомагнітофона. Вони дають можливість відтворювати статичні і динамічні візуальні матеріали, поєднувати одночасно впливи на студентів різними формами представлення повідомлень.

До засобів навчання нового покоління належать електронні засоби навчаль­ного призначення, повідомлення в яких зберігаються на цифрових або аналого­вих носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні

Електронні засоби навчального призначення поділяють на електронні засо­би загальнодидактичної (педагогічні програмні засоби, бібліотека електронних наочностей, електронні задачники, мультимедійні курси, програмно-методичні комплекси, навчальне програмне забезпечення для викладання та вивчення предметів, дистанційні курси, інтегровані електронні комплекси, електронні ат­ласи, електронні навчальні посібники) та практичної (віртуальні фізичні, хіміч­ні, біологічні лабораторії) спрямованості.

Засоби навчання є компонентами навчального середовища. Наразі відсутня єдина точка зору щодо тлумачення зазначеного терміну (навчальне середови­ще, інформаційно-навчальне середовище навчального закладу, інформаційно-освітнє середовище і тощо). Зміст його звужується і розширюється залежно від контексту вживання. Тож обмежимося розумінням терміну «навчальне серед­овище» за Ю.Жуком – це фізичний простір, в якому відбувається навчальний процес.