Оптимізація системи управління агропромисловим підприємством

25 Грудня, 20149:47 am

0


Оптимізація системи управління агропромисловим підприємством

Системна якість управління персоналом підприємств АПК має сукупну здатність не тільки адекватно реагувати на ринкові зміни, але й самостійно їх ініціювати.

Формування і включення системи управління персоналом на підприємствах АПК визначають необхідність проведення аналізу реальних здібностей і нахилів працівників до того чи іншого виду діяльності, економічних інтересів сторін – працівників і власників засобів виробництва.

У сучасних умовах механізм управління повинен формуватися переважно на застосуванні економічних методів управління. Це означає, що керівники всіх рівнів управління повинні знати і вміти практично застосовувати економічні важелі впливу на колективи і окремих працівників, формувати ефективну систему мотивації до праці. Таким чином, економічна підготовка є однією зі складових системи формування сучасного керівника.

Також важливим є використання нових технологій на напрацювань. Не є новиною те, що сільське господарство залежить від сприятливих погодних умов. Керівники, знаючи погоду на кілька днів можуть корегувати завдання, які ставляться перед персоналом. Взнавати погоду можна за допомогою міні-метеостанцій або за допомогою таких сайтів як www.gismeteo.by.

Нові виробничі принципи, відповідно до яких в ринкових умовах функції трудового колективу і окремих працівників агропромислових підприємств повинні плануватися і видозмінюватися, виходячи з вимог ринку, визначають необхідність мотивації до праці за допомогою раціоналізації та реконструкції.

Реалізація раціоналізації та реконструкції системи управління персоналом – це:

– цілісна система прямих і зворотних зв’язків між факторами виробництва і середовищем їх дії;

– одне з важливих умов відтворення персоналу виноградарсько-виноробних підприємств.

Безумовно, на всіх цих факторах не можуть не позначитися специфічні умови функціонування підприємств АПК. При цьому раціоналізація системи управління персоналом повинна бути спрямована на професійний розвиток робочої сили, горизонтальний і вертикальний набори обов’язків, впровадження методів колективного стимулювання і організації робочого часу.

У зв’язку з великою трудомісткістю виробництва вагоме значення має впровадження комплексної механізації і прогресивної технології. Механізація виробничих процесів є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

Визначити раціональні прийоми ефективного управління персоналом підприємств, які б сприяли відтворенню трудового потенціалу, практично неможливо, але необхідно, щоб проблеми управління персоналом на кожному підприємстві розглядалися в рамках єдиної кадрової роботи, єдиної за своїм основним принципам.

Кадрова політика на рівні окремих виноградарсько-виноробних підприємств повинна являти собою, на нашу думку, сукупність цілей, моделей і пропозицій, які відносяться до сфери роботи з персоналом, і що є вирішальним фактором для ефективного функціонування системи управління.

У цьому зв’язку можна визначити деякі значущі складові частини концепції управління персоналом на підприємстві:

– виробничо-господарська частина, пов’язана зі станом ринку, попитом споживачів, досконалістю виробничих відносин і технологій;

– фінансово-економічна частина, пов’язана з стан грошових ресурсів, операціями з готівкою і інвестиціями, насамперед, в персонал;

– соціальна частина, спрямована на розвиток і задоволення потреб членів колективу.

Література:

В.В. Верна, Беспалов В.А. Фактори і умови ефективного функціонування системи управління персоналом на виноградарських підприємствах. // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку. / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2012. – 341 с.