Організація обліку витрат за АВС (Activity Based Costing) методом

26 Квітня, 20133:02 pm

0


Організація обліку витрат за АВС (Activity Based Costing) методом

В умовах ринкової економіки комерційний успіх будь-якого підприємства або підприємця багато в чому залежить від правильно обраної стратегії і тактики ціноутворення на товари та послуги. Ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Нерозривно з ціною пов’язаний визначальний показник – собівартість.

Собівартість показує всі успіхи і невдачі підприємства в організації виробництва того або іншого продукту. Для ефективного управління, організації необхідно застосовувати найбільш дієві методи обліку і калькулювання витрат. Особливу увагу, на наш погляд, заслуговує метод обліку витрат за видами діяльності (Activity-Based-Costing – ABC). АВС-метод іноді називають операційної оцінкою.

Розподіл витрат за видами діяльності – це спроба розподілити накладні витрати, аналізуючи зв’язки між видами діяльності. Ідея полягає в тому, що саме діяльність є джерелом витрат, і якщо можна виділити ті види діяльності, які породжують накладні витрати, і визначити частку кожного з видів діяльності, пов’язану з даним напрямком виробництва продукції (послуг), то подальший розподіл накладних витрат буде обґрунтованим і відповідним реальним взаємозв’язкам. Розподіл витрат за видами діяльності безпосередньо пов’язує діяльність та накладні витрати, тому можна стверджувати, що АВС-методом надається можливість більш точного визначення собівартості своєї вихідної продукції, що в свою чергу позначається на ціноутворенні та управлінні прибутком.

Для практичної реалізації АВС-методу ми розглянули чинна хлібоприймальне підприємство. На цьому підприємстві є чіткий розподіл виробництва на окремі процеси або види діяльності, такі як приймання, зберігання та відпуск. У рамках традиційного підходу, при плануванні виробничої діяльності в організації, застосовувався показник комплексного вантажообігу.

Організація обліку за методом АВС зажадала від нас збір і аналіз всіх виробничих витрат за весь рік на підприємстві. Для розподілу витрат за операціями знадобилося розділити їх на постійні та змінні, простежити їх джерело виникнення з метою віднесення їх на відповідний вид операцій.

Аналізувалася кожна стаття умовно-постійних витрат: заробітна плата працівників (оклад, премії та нарахування), витрати на утримання та поточний ремонт обладнання, амортизація, витрати на освітлення та опалення, витрати на камін та інші постійні витрати. Були зібрані дані про змінних витратах, що відносяться безпосередньо до видів виділених операцій (приймання, відпуск, зберігання та сушіння – підробіток). Простежуються постійні витрати були безпосередньо віднесені на операції їх використання (заробітна плата з нарахуваннями та преміями, амортизація, утримання та поточний ремонт обладнання). Базою розподілу решти постійних витрат, які не можна безпосередньо співвіднести з тією чи іншою виробничою операцією, послужили обсяги змінних витрат (відсотки за кредит, витрати по відрядженнях, утримання охорони, інші).

Впроваджена система обліку витрат по процесах відповідно до операційним урахуванням АВС дозволила нам:

– Отримати хорошу базу для конкурентного ціноутворення по пропонованих послугах. Замість акумуляції всіх витрат підприємства, а потім їх розподілу в строгій пропорції, ми акумулюємо їх за окремими операціями. Таке збирання витрат за операціями дає більш точну інформацію, яку необхідно враховувати при встановленні цін на послуги.

– За допомогою АВС-методу було виявлено, що зберігання зерна в існуючих обсягах е прибутково, а скоріше збитково для підприємства. Збиток по зберіганню спотворює фактичну собівартість і прибуток інших операцій.

– Відштовхуючись від фактичних витрат нами рекомендується підвищити ціну на зберігання при певному зниженні цін на приймання, відпустку і сушку-підробіток. У чолом підприємство збереже або навіть підвищить свою конкурентоспроможність і прибуток.

– Для підвищення рентабельності елеватора, який має обмеження потужності, бажано збільшити частку соняшника, зменшивши відповідно частку зерна. На даний момент у загальному обсязі соняшник становить лише 23%.

– При існуванні незадовільного попиту на послуги елеватора необхідно проводити інвестиції з розширення потужностей.

Таким чином, нами були зроблені висновки про доцільність заміни існуючого традиційного методу калькуляції на операційний метод АВС.

Запропоновано схему впровадження АВС-методу з виділенням нових баз розподілу накладних витрат, яка дозволяє більш точно визначити собівартість вихідної продукції і використовувати її в якості бази для конкурентного ціноутворення.

Організація запропонованої схеми вимагає незначних витрат, пов’язаних з впровадженням комп’ютерної програми. Інших витрат з впровадженням даної системи підприємству нести не доведеться, оскільки виробничий цикл і так вже розділений на окремі процеси і на підприємстві складаються калькуляції на кожен з трьох видів операцій. Необхідно лише чітко стежити за рознесенням витрат за операціями.