Організація процесу випуску номера газети

Квітень 28th, 20126:25 pm

0


Організація процесу випуску номера газети

Номер газети. Студенти повинні засвоїти, що найголовнішим принци-пом оформлення газети є поєднання змісту і форми. До проблеми змісту і форми належить питання т. зв. “обличчя” газети. Помилковою є думка, що під “обличчям” газети розуміють лише зовнішню, суто графічну форму видання. Таке бачення проблеми є однобоким, бо “обличчя” газети залежить від змісту, кола її читачів, тих можливостей, якими може оперувати газета. Разом з тим у поняття “обличчя” газети входять певні форми подачі матеріалів, характерні лише для неї рубрики, відділи, особливості її оформлення та ілюстрування тощо.

Важливим завданням студентів є з’ясувати, що ж передбачає “обличчя” видання? Студенти повинні розрізняти три напрями, що визначають “обличчя” газети:

– особливості завдань, політична, соціально-економічна і культурна специфіка даного регіону, характерні особливості аудиторії;
– традиції видання, усталені прийоми роботи, вимоги до журналістів та їхніх матеріалів;
– сучасні вимоги до журналістики в цілому, а також особливості сприй-няття вимог сучасності самим редакційним колективом. Залежно від цих обставин і складається імідж видання.

“Обличчя” газети найбільше впливає на процес підготовки і випуску номера видання. Для вивчення цього питання треба усвідомити, що “обличчя” видання – це також стійке уявлення про видання, яке формується в читацької аудиторії протягом більш-менш тривалого терміну під впливом постійних особливостей змісту, тематики та притаманних йому поглядів.

Принципи і завдання художньо-технічного оформлення газети. Мета оформлення газети – ясно і доступно донести до читацької аудиторії журналістські матеріали, вміщені в номері.

Графічне оформлення газети – це складова частина технології створення періодичного видання. Цей процес є важливим елементом роботи редакції і передбачає мобілізацію зусиль усього журналістського колективу.

Студенти повинні зрозуміти, що протягом кількасотлітнього досвіду вироблено закони і принципи оформлення преси. Ці загальні риси й ознаки властиві періодичним виданням різних типів, але разом з тим в кожному з них поступово вибудовується власний більш-менш сталий композиційно-графічний тип. У вирішенні проблеми індивідуалізації зовнішнього вигляду друкованих видань важливу роль відіграє комплексне і раціональне використання всіх художньо-поліграфічних засобів.

Вивчаючи принципи оформлення газети, студенти повинні засвоїти, що головним у газеті є лише зміст її матеріалів. Саме зміст газетних публікацій визначає форму в усіх її виявах: характері верстки, прийомах і засобах технічного оформлення, подачі матеріалів тощо. Зміст і форма видання постійно взаємодіють. Порушення цієї єдності, невідповідність форми змістові призводять до формалізму в оформленні. Але первинність змісту і вторинність форми (для якісної преси) не повинні призводити до сліпого наслідування формою змісту, бо форма газети – активна й динамічна категорія, яка має достатню, хоча й відносну самостійність. Ця самостійність виявляється в можливості використання різних варіантів верстки та оформлення.

Один із відомих українських журналістикознавців І. Крупський зазначає, що є певні принципи-приписи в оформленні газети, які повинні знати і вміти використовувати студенти:

– усі елементи газетної форми визначають зміст публікацій, їхня актуальність, суспільна значимість, тематична спрямованість;
– різні за змістом матеріали газети знаходять своє вираження і в різних варіантах оформлення;
– чим важливішим є зміст публікації в газеті, тим сильнішого виділення вона потребує;
– усі елементи газетної форми, які заважають виявленню змісту публіка-цій треба усувати з полоси.

Ілюстрування номера: газетна ілюстрація, її різновиди. Перед початком вивчення цього питання необхідно ознайомитися з роботою видавничо-поліграфічного комплексу “Запоріжжя”, що дасть можливість глибше з’ясувати деякі технічні особливості підготовки ілюстративного матеріалу в газетному виробництві.

Головне завдання газетного дизайнера – зробити, аби видання було привабливим, інформативним, легким для сприйняття, отже, могло хоча б на якомусь рівні конкурувати з іншими інформаційними потоками (ТБ, радіо, Internet).

Основними складовими частинами оформлення сторінки періодичного видання можна вважати заголовний комплекс, текст, а також ілюстрації та підписи під ними.

Усі газетні ілюстрації, залежно від характеру їх оригіналів, поділяють на дві групи. Перша з них – фотоілюстрації, оригінали для яких отримують за допомогою фотоапарата або цифрових аналогів (фоторепортаж, фотоетюд, фотомонтаж, фотонарис тощо). Друга група газетних візуальних публікацій поєднує нефотографічні ілюстрації (мальований портрет, шарж, карикатура, діаграма, схема).
Студентам необхідно пам’ятати, що роль ілюстрацій у тексті виконують якоюсь мірою і мальовані заголовки, шапки, ініціали.

Розглядаючи питання використання фотоілюстрацій у періодиці, студентам треба звернути увагу на проблему використання текстівок, яким часто не надають належного значення. Хоча не варто забувати, що як й ілюстративний матеріал, так і текстівка належать до першого рівня прочитання тексту.

Необхідно звернути увагу студентів на інфографіку – новий жанр західної журналістики, що став доволі популярним в українській пресі. Інфографіка виникла на межі інформаційних жанрів та ілюстрацій. Вона дає можливість передавати інформацію графічно – мовою малюнків, схем, діаграм, мап.

Організація процесу випуску номера газети – Частина 2