Організація трудової підготовки учнів старших класів

15 Липня, 20143:02 am

0


Організація трудової підготовки учнів старших класів

Найважливішими засобами трудової підготовки учнів старших класів до праці є засвоєння технічних знань, набування практичних навичок та вмінь, активна участь у суспільно корисній продуктивній праці.

Ґрунтовне знання основ наук – найнеобхідніша передумова свідомої участі в праці, яка зв’язана з безперервним технічним прогресом. Сучасна людина повинна бути широко освіченою, добре розуміти закони природи і суспільства, наукові основи технологічних процесів, принципи дії сучасних машин, тобто він повинна глибоко знати природознавство, фізику, хімію, математику та інші науки.

Учнівська молодь, опановуючи основи природничих і суспільно-політичних наук та техніки, готується до свідомої і активної участі в суспільному виробництві. Тісний зв’язок навчання з життям забезпечує ознайомлення учнів з різними галузями народного господарства, з технологічними і трудовими процесами.

Курси фізики, хімії, біології, математики безпосередньо зв’язані з вивченням основ техніки і технології виробництва, його організації, розв’язанням задач практичного змісту, проведенням лабораторних і практичних робіт, дослідів і т. д.

Гуманітарні дисципліни – література, історія, суспільствознавство – сприяють формуванню в учнів правильних понять про трудову діяльність людей.

Конкретний матеріал життя, трудової діяльності людей стає основою для формування наукових понять і переконань учнів, їх ставлення до дійсності, психологічно готує до праці.

Трудових навичок і вмінь учні старших класів набувають під час роботи в шкільних навчальних майстернях.

Працюючи в шкільний майстернях учні вчаться використовувати знання з основ наук для розв’язування практичних трудових завдань, набувають умінь і навичок високопродуктивної праці, опановують найнеобхідніші трудові операції і прийоми.

Навчальною програмою передбачено засвоєння учнями таких трудових операцій.

Вимірювальні і обчислювальні операції. Вони становлять математичні компоненти трудових дій і вимагають знань з математики, фізики, хімії, техніки. Вимірювальні і обчислювальні операції зв’язані з визначенням розмірів заготовок, вибором режиму обробки матеріалу тощо. Прищеплення цих якостей – головна передумова виховання в учнів культури праці.

Усі ці виробничі операції зв’язані між собою, становлять цілісний комплекс вправ, що забезпечує трудову підготовку учнів.

Оволодіння трудовими виробничими операціями (системою умінь і навичок) дає учням певну професійну підготовку, тобто забезпечує можливість успішного виконання конкретного виробничого завдання, а також сприяє розширенню політехнічного кругозору, збудженню і розвитку технічної думки.

Працюючи в майстернях  учні старших класів дістають можливість поєднувати працю навчальну, дослідницьку з продуктивною, з виконанням різних замовлень установ або підприємств чи виготовленням предметів для школи,

У міру збільшення питомої ваги продуктивної праці зростають трудові зусилля учнів, вони глибше усвідомлюють роль і місце праці в житті, зростає їх інтерес до підприємства, замовлення якого виконуються в навчальних майстернях. Це створює умови для формування в учнів розуміння інтересів свого колективу в світлі завдань, що стоять перед школою в цілому, перед виробництвом, перед народом, психологічно готує до роботи на загальну користь.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто