Основні питання з дисципліни “Охорона праці” (ч.2)

6 Січня, 20101:57 am

0


Основні питання з дисципліни “Охорона праці” (ч.2)

Пошук відповідей на запитання все ще в процесі. Дуже скоро Ви зможете знайти перелік не тільки питань з охорони праці, а і багато відповідей.

Навчальний елемент 2.1

1. Охарактеризуйте фізіологічні особливості різних видів діяльності людини.
2. Охарактеризуйте категорії фізичної роботи (за величиною загальних енерговитрат).
3. Дайте характеристику розумовій діяльності людини.
4. Охарактеризуйте втому, стомленість, перевтому.
5. Наведіть гігієнічну класифікацію праці.
6. Як проводиться атестація робочих місць за умовами праці?
7. Що таке мікроклімат виробничих приміщень і якими факторами і якими факторами (параметрами) він визначається?
8. Дайте визначення оптимальним і допустимим мікрокліматичним умовам.
9. Як проводиться визначення параметрів мікроклімату?
10. Охарактеризуйте заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
11. Як поділяються хімічні речовини (шкідливі і небезпечні) за характером впливу на людину (відповідно ГОСТ 12.0.003-74)?
12. Що таке ГДК і як поділяються шкідливі речовини за величиною ГДК?
13. Охарактеризуйте методи контролю концентрації шкідливих речовин.
14. Що таке вентиляція? Наведіть класифікації вентиляції.
15. Охарактеризуйте природну вентиляцію.
16. Охарактеризуйте штучну вентиляцію.
17. Дайте характеристику робочій штучній вентиляції.
18. Назвіть вимоги до системи вентиляції.
19. Охарактеризуйте кількісні показники освітлення виробничих приміщень.
20. Охарактеризуйте якісні показники освітлення виробничих приміщень.
21. Назвіть вимоги до виробничого освітлення.
22. Охарактеризуйте природне виробниче освітлення.
23. Охарактеризуйте штучне виробниче освітлення.
24. Що таке вібрація? Назвіть основні джерела вібрації.
25. Наведіть класифікації вібрації (за способом передачі на тіло людини; і залежності від джерела виникнення; за часовими характеристиками).
26. Охарактеризуйте дію вібрації на організм людини.
27. Дайте характеристику основним параметрам вібрації.
28. Як здійснюється нормування вібрації?
29. Дайте характеристику заходам і засобам захисту від вібрації.
30. Що таке шум? Як поділяється шум за походженням.
31. Охарактеризуйте фізичні характеристики шуму.
32. Наведіть приклади рівнів шуму (звуку).
33. Охарактеризуйте вплив шуму на організм людини.
34. Як здійснюється нормування шуму?
35. Наведіть приклади допустимих рівнів шуму.
36. Дайте характеристику методам захисту від шуму.
37. Що таке інфразвук? Охарактеризуйте його вплив на людину.
38. Що таке ультразвук? Наведіть класифікацію ультразвуку.
39. Охарактеризуйте вплив ультразвуку на організм людини та методи захисту.
40. Що таке іонізуюче випромінювання? Охарактеризуйте джерела та основні властивості іонізуючого випромінювання.
41. Які ви знаєте дози, що характеризують іонізуюче випромінювання?
42. Охарактеризуйте дію іонізуючого випромінювання на організм людини.
43. Як здійснюється нормування іонізуючого випромінювання?
44. Дайте характеристику заходами захисту від іонізуючого випромінювання.
45. Охарактеризуйте ЕМП та їх вплив на людину.
46. Дайте характеристику інфрачервоному випромінюванню.
47. Дайте характеристику ультрафіолетовому випромінюванню.
48. Дайте характеристику лазерному випромінюванню,
49. Наведіть класифікації лазерів.
50. Охарактеризуйте класи лазерів залежно від безпеки вихідного випромінювання.
51. Охарактеризуйте методи захисту від негативної дії лазерів.
52. Охарактеризуйте класи засобів індивідуального захисту.
53. Охарактеризуйте вплив комп’ютерів на організм людини.
54. Охарактеризуйте працездатність користувачів комп’ютерів та фактори, від яких вона залежить.
55. Дайте оцінку впливу виробничого середовища на організм користувачів комп’ютерів.
56. Охарактеризуйте вимоги до виробничих приміщень, де працюють користувачі ЕОМ.
57. Дайте характеристику робочому місцю у виробничому приміщенні, де працюють з ЕОМ.
58. Охарактеризуйте вимоги до виробничих меблів користувачів ЕОМ.

Навчальний елемент 2.2

1. Що таке електробезпека? Наведіть основні причини електротравматизму.
2. Охарактеризуйте дію електричного струму на людину.
3. Дайте характеристику чинникам, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
4. Наведіть класифікацію приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
5. Охарактеризуйте системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок.
6. Дайте характеристику технічним способам захисту безпечної експлуатації електроустановок (при нормальних режимах електроустановок).
7. Дайте характеристику технічним способам захисту при переході напруги на нормально неструмовідні частини електроустановок.
8. Охарактеризуйте електро-захисні засоби.
9. Дайте характеристику організаційним та технічним заходам електробезпеки.
10. Що таке статична електробезпека? Як здійснюється захист від статичної електрики?
11. Дайте характеристику проявам блискавки (первинні, вторинні).
12. Охарактеризуйте будову блискавковідводу. Охарактеризуйте категорії будівель і споруд за рівнем блискавкозахисту.

Навчальний елемент 2.3

1. Охарактеризуйте основні причини пожеж. Наведіть статичні приклади.
2. Дайте характеристику небезпечним та шкідливим чинникам, пов’язаних з пожежами.
3. Що таке горіння? Наведіть класифікації горіння
4. Дайте характеристику різновидностям горіння.
5. Охарактеризуйте наступні показники: температури спалаху, температури спалахування, температури самоспалахування.
6. Як поділяються приміщення і будівлі за вибухопожежиою небезпекою?
7. Що таке вибухонебезпечна зони? Охарактеризуйте вибухонебезпечні зони класів 0, 1.2, 20, 21, 22.
8. Що таке пожежонебезпечна зона? Охарактеризуйте пожежонебезнечні зони класів П-І, II, 11-а, III.
9. Опишіть умови, необхідні для виникнення пожежі.
10. Охарактеризуйте систему запобігання пожежі.
1 1. Охарактеризуйте систему протипожежного захисту.
12. Дайте характеристику засобам гасіння пожеж.
13. Що являють собою вогнегасні речовини і які вимоги до них висуваються?
14. Дайте характеристику основним вогнегасним речовинам.
15. Охарактеризуйте первинні засоби пожежогасіння.
16. Охарактеризуйте пожежну сигналізацію, оповіщення і зв’язок.
17. Як здійснюється організація пожежної безпеки на підприємствах, установах і організаціях.
18. Охарактеризуйте основні організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

Навчальний елемент 2.4

1. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при електротравмах.
2. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при закритих та відкритих ушкодженнях живота.
3. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при закритих та відкритих ушкодженнях хребта і спинного мозку.
4. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при закритих та відкритих ушкодженнях черепа.
5. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при травматичному шоці.
6. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при тепловому та сонячному ударах.
7. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при асфіксії.
8. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при артеріальних і венозних кровотечах.
9. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при переломах кісток.
10. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при ураження блискавкою. 1 1. Опишіть порядок надання першої медичної допомоги при обмороженнях.
12. Правила поведінки з потерпілим при травмах.
13. Методика проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень.

Навчальний елемент 2.5

1. Охарактеризуйте загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
2. Охарактеризуйте безпеку вантажопідіймального обладнання.
3. На які групи поділяються вантажі в залежності від безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт.
4. Які класи вантажів, що є небезпечними за своїми властивостями, ви знаєте?
5. Які граничні норми підіймання та переміщення вантажів одним працівником передбачені нормативними документами?
6. Опишіть правила безпеки під час експлуатації балонів.
7. Опишіть правила безпеки під час експлуатації кріогенної техніки.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.