Основні показники оцінки розвитку умов курортних регіонів

18 Січня, 20138:04 am

0


Основні показники оцінки розвитку умов курортних регіонів

Однією з актуальних проблем стійкого розвитку Криму є подолання суперечностей, які виникають при взаємодії між економікою та екологією в курортній сфері. Території курортного та лікувально-оздоровчого призначення мають низку специфічних ознак, які обумовлені, насамперед, природно-ресурсним потенціалом та умовами його освоєння, що визначає їх функціональне призначення та спеціалізацію. Стан навколишнього природного середовища є фактором розвитку рекреації і курортного лікування, а, отже, і розвитку курортно-рекреаційних комплексів.

Чим різноманітнішим є набір рекреаційних ресурсів, тим вище будуть показники рівня курортно-рекреаційного потенціалу регіону, можливості його економічного розвитку і створення повноцінних курортно-рекреаційних комплексів. У цьому зв’язку доцільно насамперед звернути увагу на критерії, які є основою для багатьох видів спеціалізованих планувальних робіт при розміщенні та оптимальної організації санаторно-курортного і рекреаційного комплексу, раціонального використання лікувальних природних ресурсів, оцінки навколишнього природного середовища.

Необхідними умовами розвитку санаторно-курортних регіонів і зон масового відпочинку є:

• спеціальне медичне зонування території, яке її раціонального використання;

• оцінка їх природно-ресурсного потенціалу, яка включає оцінку пляжів, мінеральних джерел, лікувальних грязей, рельєфу, водних джерел, рослинності і т.д.;

• створення умов для оздоровлення та відпочинку, благоустрій території і т.д.;

• визначення джерел забезпечення курортів обслуговуючим персоналом, оцінка розміщення населених пунктів у межах курортних регіонів;

• облік стану навколишнього природного середовища. Це одна з основних умов функціонування курортно-рекреаційного комплексу.

Існує декілька підходів до оцінки природних рекреаційних ресурсів: їх функціональна придатність для того чи іншого виду рекреаційної діяльності (технологічна оцінка), ступінь комфортності (фізіологічна оцінка) і естетичні якості (психологічна оцінка).

Особлива складність в оцінці рекреаційних ресурсів полягає в тому, що їх треба розглядати як з боку організаторів відпочинку, так і з боку відпочиваючих. Для визначення ефективності функціонування курортно-рекреаційного комплексів можливо використовувати техніко-економічні показники, які застосовують для аналізу територіальної організації господарства. Це розрахунки розміру відповідних витрат на виробництво одиниці продукції або послуг. Витрати окремих ресурсів для створення санаторно-курортного продукту доцільно визначати у вартісному чи натуральному обчисленні.

Для порівняльного аналізу розвитку курортних регіонів показниками можуть стати ресурсомісткість (окремих природних лікувальних ресурсів), енергоємність, трудомісткість, водомісткість, фондомісткість, капіталомісткість і собівартість санаторно-курортних і рекреаційних послуг у регіоні.

Показники, які складуть інформаційну основу прийняття управлінських рішень у сфері розвитку курортно-рекреаційного регіону в цілому можна об’єднати в такі групи:

• загальні дані (площа регіону, чисельність населення, кількість зайнятого населення)

• природно-ресурсні (оцінка пляжів, мінеральних джерел, лікувальних грязей, водних джерел, ресурсомісткість послуг та ін.; особливої уваги заслуговують умови перебування відпочивальників – багато з них віддають перевагу номерам з окремими холодильниками indesit, телевізорами та іншими інтерактивними предметами побуту);

• економічні (кількість підприємств в цілому, кількість санаторно-курортних установ в регіоні, кількість рекреантів, надходження до бюджету від підприємств комплексу, енергоємність і ін);

• екологічні (стан навколишнього природного середовища, надходження забруднюючих речовин у навколишнє середовище, антропогенна / рекреаційне навантаження);

• соціальні (число працюючих у галузі, трудомісткість вироблених послуг).

Для визначення можливостей і планування розвитку курортних регіонів першорядне значення має підхід до вибору показників.

Сучасна економічна ситуація в Україні і в Криму вимагає підвищення економічної ролі курортів. У світі таку роль відіграють приморські кліматичні курорти, переважно за рахунок оздоровчо-профілактичної та супутніх видів діяльності. Це обумовлено наявністю більшої кількості людей, які потребують відпочинок і відновлення сил порівняно з потребуючими курортної реабілітації та лікуванні. Особливу увагу слід приділити залученню іноземних інвесторів, які можуть вкладати кошти в грошовій формі, а також сучасним обладнанням.

Але для цього необхідна підтримка держави у створенні сприятливого підприємницького клімату та надання гарантій для іноземних інвесторів. Значну вагу кримських курортів в господарстві автономії і зростаючий попит на курортно-рекреаційні послуги визначають перспективність даного дослідження.