Основні права посадових осіб органів “державного нагляду з охорони праці”

25 Січня, 20102:57 pm

0


Основні права посадових осіб органів “державного нагляду з охорони праці”

Основні права посадових осіб органів “державного нагляду з охорони праці”

Згідно із Законом України «Про охорону праці» (ст. 23) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує положення про службу охорони праці підприємства (установи, організації), керуючись типовим положенням, розробленим та затвердженим Держнаглядохоронораці.

Відповідно до Типового положення служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об’єднаннях, корпоративних, колективних та інших організаціях виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік.

В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати у порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці* прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства.

Служба охорони праці, в залежності від чисельності працюючих, може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, утому числі за сумісництвом.

Служба охорони праці формується зі спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти із середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.

Працівники служби охорони праці мають право ви-давати керівникам установ, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписів щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати у письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

  • представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;
  • безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
  • одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;
  • перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об’єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об’єкту, цеху, виробництва обов’язковий для виконання припис;
  • вимагати від посадових осіб відсторонення, від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;
  • надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
  • порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.