Особливості американського романтизму у новелістиці Ірвінга Вашингтона

3 Жовтня, 20113:58 pm

0


Особливості американського романтизму у новелістиці Ірвінга Вашингтона

Особливості американського романтизму у новелістиці Ірвінга Вашингтона

Нижче розглядається фрагмент проблеми, не висвітленоїї українським літературознавством, яка пов’язується з творчістю представника американського романтизму Ірвінга Вашингтона.

Однією з виразних рис романтизму є, як відомо, зацікавленість історією. Література зверталася до історії у пошуках сюжетів і героїчних характерів епізодично, намагаючись почерпнути моральні уроки з подій минулого. Тільки з романтизмом, у XIX ст., історія сміливо входить у літературу.

У літературознавстві посилюється увага до письменників-романтиків з їх підвищеним інтересом до питань моралі. Звідси, зокрема, випливає переоцінка ідей і образів Вашингтона Ірвінга. Нині особливо очевидним стає те, що в його новелах уперше з великою силою й виразністю виникло питання щодо негативних сторін розвитку цивілізації з її культом матеріального успіху.

Незважаючи на появу останнім часом декількох досліджень, присвячених Ірвінгу, багато аспектів його творчості або зовсім не розглянуто, або розглянуто недостатньо. Сюди відносяться такі питання: специфіка історичного роману в Ірвінга; проблема художнього відтворення цивілізації і т.ін. Окремо варто виділити проблему розкриття образу Нью-Йорка як символу тогочасної епохи. Спеціальних праць, що досліджували б саме ці аспекти творчості В.Ірвінга, на даний час немає. Ніякої уваги не приділено ролі образу Нью-Йорка, створеного письменником. Отже, об’єктом нашого дослідження є образ міста Нью-Йорка в інтерпретації цього автора.

1. Про принципи зображення письменником історичних подій. Особливість пошуку Ірвінга полягала у винаході менш відомих подій і меншої кількості історичних фактів, ніж це було в традиції європейського історичного роману. Тут скоріше натяк на минулі події, ніж розповідь про них. Проте дух історії пронизує повість, визначає розвиток сюжету, відчувається в напружених суперечках персонажів. Н.М.Ніколаєва [4] вважає, що характерною особливістю повісті є загострена увага до естетичних питань, моральний бік подій. Своїм твором Ірвінг доводить, що важливий не абсолютний час у роках і століттях, а відносний, що є невід’ємним від історичних подій. Стенлі [6] називає ідею “швидкою зміною історичних подій, що згущує нас”. Переворот, здійснений Ірвінгом, полягав у глибокому проникненні у специфічні американські моральні та соціальні проблеми, у зображенні справжньої національної історії та її конфліктів.

2. Шляхом порівняння сучасного Нью-Йорка з образом Нью-Йорка, зафіксованого Ірвінгом, ми переконуємося, що тепер це вже зовсім інше місто, яке все-таки має щось спільне з тогочасним, але дуже віддалене від нього. Повість “Історія Нью-Йорка” – це жартівлива розповідь про “численні дивовижні і цікаві події”, які відбувалися на берегах Гудзону “від створення світу до кінця голландської династії” [1]. Автор з любов’ю малював Нью-Йорк, він прагнув бачити його щасливим і безтурботним містом. Однак письменник розповідає не про всі події з життя міста. Він описує “тільки початок” його розвитку, дає можливість зрозуміти, що і тепер воно є далеко не досконалим. За часів автора місто розвивалося і швидко змінювалося. Ірвінг дослідив витоки історії Нью-Йорка, показав його швидкий розвиток, критика сучасності у повісті є не лише гострою, але деколи і безнадійною. Ідеалізуючи патріархальну минувшину, Ірвінг ідеалізував її з іронією. Крізь цю іронію, однак, проглядається оптимізм, хоча і дуже скептичний, сповнений смутку.

Оксана Гаврилюк
Науковий керівник – проф. Червінська О.В.

Використана література:
1. Ирвинг В. История Нью-Йорка. – М.: Наука, 1968 – 298с.
2. Ирвинг В. Новеллы. – М: Правда, 1987 – 349с.
3. Ковалев Ю.В. Историзм как художественный метод в ранней американской романтической прозе // История и современность. -Л., 1979.-С.100-109
4. Николаева Е.А. О дискретации фантастического елемента в ранних новеллах В.Ирвинга // Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе. – Воронеж, 1982. – С.37-50
5. Сабанцева М.Т. “История Нью-Йорка” // Вопросы русской, советской и зарубежной литературы. – Хабаровск, 1972. – С.221-235
6. Уильям Стенли. Вашингтон // Литературная история США. – Т.1. -М.,1977.-С.298-309.
7. Шерстюк В.Ф. В.Ирвинг “Альгамбра” // Ученые записки Ивановского пединститута. – Т. 115, 1973. – С. 112-131.