Особливості підготовки кадрів в сфері обліку

Серпень 20th, 201310:20 am

0


Особливості підготовки кадрів в сфері обліку

Особливості сучасних тенденцій розвитку людства призводять до істотного впливу економічних і неекономічних чинників на діяльність організацій. Найбільшою мірою це проявляється в зміні оцінки майна суб’єктів господарювання, а також розміру і співвідношення зобов’язань та власного капіталу.

Одним з найбільш істотних факторів, що формуються на макроекономічному рівні і відбиваються в поточній діяльності, є інфляційні процеси. Зростання і (або) падіння цін на товари та послуги, трансформація купівельної спроможності валют зазвичай призводять до знецінення майна підприємства і вимагають коректування рівня отриманих фінансових результатів.

Безумовно, несправедливо визначати інфляційні процеси виключно негативним чинником господарювання. Але саме нестабільність рівня цін в економіці обумовлює підвищений ризик прийняття рішень у процесі управління господарською діяльністю. Це передбачає необхідність створення системи, що забезпечує надійність рішень менеджерів, можливість прогнозування, а також резервування на випадок непередбачених ситуацій. Вибір певних дій залежить від внутрішньої ситуації в організації, але зовнішні фактори та їх показники повинні враховуватися, що сприяє ефективності та розвитку.

Зміна вартісних оцінок під впливом інфляційних процесів вимагає певних перерахунків і коригувань облікових показників. Це насамперед стосується виплат співробітникам, визначення зобов’язань по розрахунках з дебіторами і кредиторами (особливо при існуванні порушень виконання договірних умов), переоцінок основних засобів і оборотних активів. Не менш важливим є вміння правильно скоригувати облікові оцінки при підготовці фінансової звітності вітчизняних організацій, а також тих, структурні підрозділ яких знаходяться в різних країнах з відмінними економічними умовами господарювання. Показники майнового стану та фінансових результатів окремих підрозділів повинні бути узгоджені і приведені до рівноцінним за вартістю і купівельної спроможності грошовим одиницям. У такому випадку необхідні єдині правила підготовки та відображення звітних показників з урахуванням рівня інфляції.

Аналіз результатів проведених опитувань представників суб’єктів господарювання, різних тестувань випускників ВНЗ показує значні прогалини в знаннях молодих фахівців щодо порядку проведення переоцінки елементів активу й пасиву. Причому в навчальних програмах на зазначені теми виділяється незначна кількість годин, часто матеріал по індексації виноситься на самостійне вивчення.

Такий стан є особливо негативним при постійному підвищенні рівня інфляції, що вже стала невід’ємним процесом в нашій державі: тільки індексацію заробітної плати необхідно здійснювати практично щомісяця. Однак дуже небагатьом молодим фахівцям з бухгалтерського обліку відомий механізм розрахунку. Наслідки таких процесів вимагають термінового втручання, оскільки:

1) випускники часто залишаються незатребуваної на ринку праці, хоча ВНЗ отримав відповідну плату та повинен був підготувати спеціаліста з бухгалтерського обліку згідно з вимогами ринку;

2) суб’єкти господарювання змушені витрачати більше часу, а також фінансових ресурсів або на набуття відповідних навичок своїм співробітником, або на сплату штрафних санкцій у зв’язку з неправильними розрахунками з оплати праці, виявленими після перевірок державних контролюючих органів;

3) управлінський склад у зв’язку з непідготовленістю облікового персоналу не отримує об’єктивної інформації про вартість майна, розмір зобов’язань. Не покращує становище і демократичність норм бухгалтерського законодавства щодо періодів і способів коригування облікових і звітних показників.