Особливості природних та штучних мов

10 Квітня, 201311:46 am

0


Особливості природних та штучних мов

Не треба бути визначним лінгвістом, щоб дати таке визначення поняття мова: це знакова система, яка використовується для виконання цілей комунікації і пізнання. В основі більшості мов лежить використання алфавіту, тобто набору символів, за допомогою яких мовці складають потрібні їм слова та фрази.

До основних характеристик мови відносять:

– використанням певних знаків;

– правилами утворення з цих знаків основних мовних конструкцій – слів, фрази та текстів;

– наборір семантичних, синтаксичних та прагматичних правил використання мовних конструкцій.

Основа мови складається з :

– алфавіту (це набір знаків чи символів з яких конструюються мовні повідомлення).

Найпростішим алфавітом, за допомогою якого можна успішно передавати інформацію, є алфавіт з двох символів, наприклад, 0 і 1. Саме таким способом передається інформація в наших комп’ютерах.

Слово – це послідовність символів алфавіту, які кодують інформацію;

Синтаксис – система правил, яка визначає допустимі конструкції в мові;

Семантика – це система правил однозначного тлумачення окремих конструкцій мови.

Всі мови, як засоби представлення інформації, можна розділити на природні та штучні.

Сприйняття, збереження і передача інформації у формі знаків передбачає використання певної мови.

Мови діляться на природні і формальні.

Природні мови носять національний характер (наша рідна українська, російська, німецька, англійська і т.д.).

Формальні мови зазвичай відносяться до спеціальної галузі людської діяльності (мова математики або згадана вище мова техніки).

Природними називають звичайні, розмовні мови, які складаються спонтанно і протягом довгого часу. Історія кожного такої мови невіддільна від історії народу, який володіє нею. Природна мова, призначена, насамперед, для повсякденного спілкування, вона наділена цілим рядом своєрідних рис.

Особливості природних мов:

– Майже всі слова мають не одне, а кілька значень;

– Часто зустрічаються слова з неточним і двояким змістом/значенням;

– Значення окремих слів і виразів залежать не тільки від значення закріпленого в словнику, але і від їхнього оточення (контексту);

– Окреме місце в мові займають синоніми (слова для яких характерне різне звучання, але однаковий зміст) і омоніми (однакове звучання, але різний зміст);

– Одні й ті ж предмети можуть мати кілька назв;

– Є слова, що не позначають завжди позначають предмети;

Основні функції природних мов:

– Комунікативна;

– Когнітивна;

– Емоційна;

– Директивна.

Штучні мови створюються людьми для спеціальних цілей або для певних груп людей. До них можна віднести: мову математики, морський семафор та мову програмування. Більше про штучні мови та їх використання можна дізнатися з сайту примеры искусственных языков – openlanguage.ru/iskusstvennye_jazyki.

Характерною особливістю штучних мов є однозначну визначеність їх словника, правил утворення виразів і правил закріплення значення за словом.

Будь-яка мова – і природна і штучна – володіє набором певних правил.

Вони можуть бути явно і суворо сформульованими (формалізованими), а можуть допускати різні варіанти їх використання.

Формальна мова – мова, що характеризується точними правилами побудови виразів і їх розуміння. Вона будується відповідно до чітких правила, забезпечуючи несуперечливе, точнн і компактне відображення властивостей.

Більшість формальних мов (створених конструкцій) будується за наступною схемою:

1) Спочатку обирається алфавіт;

2) Потім описується синтаксис мови, тобто правила побудови висловів;

3) З букв, за певними правилами складаються слова і вирази;

4) Вирази, що несуть смислове навантаження, виходять до складу формальної мови, тільки якщо дотримані певні в мові правила освіти.

5) Для кожної формальної мови сукупність цих правил повинна бути строго визначеною, а модифікація будь-якого з них найчастіше призводить до появи нового різновиду (діалекту) цієї мови.

Формальні мови широко застосовуються в науці і техніці. У процесі наукового дослідження і практичної діяльності формальні мови зазвичай використовуються в тісному взаємозв’язку з природною мовою. Формальна мова є засобом більш точного уявлення знань, ніж природна мова

Формальні мови часто конструюються на базі мови математики. Століттям бурхливого розвитку різних формальних мов можна вважати XX століття.

З точки зору інформатики, серед формальних мов найбільш значну роль відіграють формальну мову логіки і мови програмування.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.