Особливості сучасних методів викладання іноземних мов

15 Січня, 201412:15 pm

0


Особливості сучасних методів викладання іноземних мов

З метою оптимізації процесу навчання студентів читання професійних текстів необхідно проводити дослідження на виявлення особливостей текстів даної тематики, їх типологізацію.

Стиль викладу характеризується логічністю побудови, великою кількістю термінології, аргументованістю і послідовністю висловлювання.

Тексти-описи характеризуються вживанням певних часових форм. Тексти-міркування – логічною послідовністю.

Дослідження та опис системи і норм того різновиду іноземної мови, до якої належать тексти за технологіями легкої промисловості, дозволяє визначити ті області лінгвістичних знань, яка з найбільшою ймовірністю будуть потрібні студентам для розуміння текстів за фахом.

Можна дати деякі рекомендації з організації викладання іноземної мови. Для збільшення швидкості читання і розуміння спеціальних текстів необхідно придбати певний запас найбільш часто використовуються в даних текстах граматичних явищ, службових і загальновживаних слів.

Слід оволодіти певним запасом термінів і часто зустрічаються слів і виразів, навчитися розпізнавати інтернационалізми, пам’ятати, що поглибленому розуміння змісту спеціальних текстів сприяє надмірність текстів, здогад.

Проблема навчання мови для спеціальних цілей набуває особливої ​​значущості в останні роки: збільшується кількість навчальних закладів, навчальних іноземних слухачів: для молодих фахівців і студентів відкриваються реальні можливості навчання, стажування та роботи в зарубіжних країнах. Критерієм відбору є успішне проходження через систему мовних професійно орієнтований текстів. Таким чином, мовні професійно орієнтовані тести набувають підвищену дидактичну вмотивованість, що як відомо, сприяє успішності процесу навчання.

Для того, щоб бути продуктивними, навчальні тести як один з видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, повинні розроблятися на ретельно відібраному навчально-методичному матеріалі. Серед вимог, що пред’являються до навчально-методичній базі тестування, можна виділити її доступність, професійну орієнтованість, можливості для самокорекції.

Останнім часом тести розробляються для публікації в мережі Інтернет. Багато вищих навчальних закладів замовили створення сайтів в Києві і на своїх освітніх порталах додають різноманітні навчальні матеріали для студентів.

При складанні мовних професійно орієнтованих тестів слід враховувати не тільки рівень мовних знань, а й рівень професійної компетенції, кого навчають.

Мовний матеріал для тестів необхідно відбирати з урахуванням тим, пройдених в основному професійному курсі навчання. Тести слід складати на основі оригінальної літератури за фахом. Адаптації піддаються мовні явища з урахуванням рівня володіння мовою.

Студенти, повинні бути знайомі з різними типами професійних мовних тестів, знати вимоги, що пред’являються до окремих завдань, орієнтуватися в мовному та професійному матеріалі тестів, вміти працювати оперативно і користуватися допоміжною літературою для швидкого і свідомого усунення помилок в процесі навчального самоконтролю.

Елементи тестування необхідно вводити вже на початковому етапі навчання мови спеціальності. Навчальному тестуванню повинні піддаватися всі види мовленнєвої діяльності. Контроль за рівнем володіння мовним матеріалом здійснюється на лексико-граматичному, синтаксичному та текстовому рівні.

Викладання іноземних мов для спеціальних цілей у немовному вузі пов’язано з великими труднощами, зумовленими різними аспектами, у тому числі, і чисто методичними.
До останніх слід, на наш погляд, віднести відсутність підручників іноземних мов і термінологічних словників для кожної відросли технічних дисциплін, що призводить до того, що викладачі кафедр іноземних мов немовних вузів змушені самостійно розробляти термінологічні словники та навчально-методичні посібники для кожної спеціальності університету.

Для досягнення вищезазначеної мети представляється необхідним вирішення наступних завдань:

1) розробка принципів раціонального набору термінологічного і текстового матеріалу;

2) визначення оптимальної ваги термінів у загальному обсязі вводиться лексики;

3) введення загальних понять про термінах і терміносистемах в навчальні посібники;

4) розробка основних методичних рекомендацій з організації навчання спеціальної термінології.

Відомості про автора: Т. В. Барамикова