Синтегматичні особливості прикметника у романі С.Моема «Театр»

Лютий 21st, 20122:47 pm

0


Синтегматичні особливості прикметника у романі С.Моема «Театр»

Частини мови та проблема їх взаємодії завжди привертали увагу лінгвістів. Прикметник займає особливе місце серед частин мови і саме тому його так поглиблено та детально вивчають, вражаючи цю частину мови найпоширенішою та найуживанішою. Особливості лексичного значення, граматичні категорії, синтаксичні функції, сполучуваність з іншими частинами мови прикметника стали предметом цілої низки ґрунтовних досліджень, але багато питань в граматиці та семантиці щодо вивчення прикметника залишаються все ще дискусійними.

Мета роботи полягала у всебічному дослідженні мовної природи та стилістичного потенціалу прикметників на прикладі роману С. Моема “Театр” [2]. Дослідження стилістично зумовленого вживання прикметника передбачає розгляд і порівняння прикметників у художньому творі, аналіз їх семантики і визначення їх стилістичних функцій. Прикметники в романі служать для створення художніх образів. Для характеристики героїв в романі часто використовуються сполучення, що складаються з іменника та прикметника [3].

З роману С. Моема “Театр” було виписано 2419 прикметників, які містять іменники в сполученні з прикметниками. Для аналізу всі іменники, зафіксовані в словосполученнях з досліджуваними прикметниками, були поділені на 15 семантичних підкласів, але з них було вибрано 4 найпоширеніших: 1. Людина; 2. Зовнішність; 3. Характер, моральні якості, емоційний стан; 4. Абстрактні поняття.

Отримано дані в результаті кількісного аналізу синтагматичних відношень (семантики й сполучуваності) прикметників, що входять до складу лексикосемантичних груп. Найбільш частотними семантичними підкласами іменників в сполученні з прикметником виявилися зовнішність та людина. Автор використовує прикметники як характеристику предметів та явищ, опису зовнішності, емоцій, внутрішнього світу героїв з погляду їхніх статистичних ознак [1, с. 22].

Таблиця 1

Частота вживання прикметників з підкласами іменників

Таким чином, аналіз прикметників у романі С. Моема “Театр” показує, як багато емотивного можна вкласти в найкоротше висловлювання. Саме на фоні розповіді яскраво виступають авторські епітети, які характеризують предмет чи явище максимально стисло та чітко.

Виліна Квятковська
Науковий керівник –доц. к.ф.н. Мусурівська О.В.

Список літератури:

1. Малик Т. Сполучуваність прикметників, що позначають зовнішність людини в англ.мові//Науковий вісник. Германська філологія. – Чернівці: Чернівецьк. Держ. Ун-т. – 1996. – Вип. 2 – С. 51-55

2. Моем У.С. Театр: книга для читання англійською мовою / Методична і філологічна обробка тексту, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Енига, 2006. – 360 с.

3. Соколовская Ж. П. Проблемы системного описания лексической семантики. – К.: Наук.думка, 1990. – 184 с.