Перевірка і оцінка знань учнів – важливий компонент процесу навчання

15 Січня, 20141:01 pm

0


Перевірка і оцінка знань учнів – важливий компонент процесу навчання

Перевірка і оцінка знань, умінь та навичок учнів є невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу. Без систематичної перевірки і контролю засвоєння учнями знань, умінь і навичок не можна правильно організувати навчальний процес, забезпечити його ефективність.

Як складові компоненти процесу навчання перевірка і оцінка знань мають на меті не тільки забезпечити контроль за роботою учнів, а й сприяти активізації їх пізнавальної діяльності, міцному засвоєнню знань, практичних умінь і навичок.

Психолого-дидактичною основою перевірки знань і контролю є принцип прямого і зворотного зв’язку в системі інформації, що лежить в основі навчального процесу, керівництва ним з боку педагога.

Чим оперативніший цей контроль, чим об’єктивніше, повніше відбиває він процес засвоєння учнями навчального матеріалу, формування в них певних умінь і навичок, тим успішнішим, ефективнішим є саме навчання.

Педагогічно правильно поставлені перевірка і оцінка знань, контроль за роботою учнів є важливим психологічним фактором, який спонукає їх сумлінно виконувати навчально-трудові завдання, привчає працювати систематично, старанно, з любов’ю до справи.

Систематична перевірка і контроль організують і дисциплінують учнів, сприяють виробленню в них навичок самоконтролю, уміння аналізувати свою роботу, критично оцінювати її результат. В процесі перевірки знань учень ніби звітує перед колективом, його знання, праця стають предметом громадського обговорення І оцінки. Це виховує почуття обов’язку, відповідальності перед колективом.

Педагогічний контроль, перевірка і оцінка знань, умінь, навичок учнів сприяють глибшому усвідомленню ними навчального матеріалу, зміцненню і розширенню знань, спонукають до дальших успіхів у навчанні і праці. Перевірка, зв’язана з повторенням пройденого, відтворенням у свідомості учнів засвоєних знань, допомагає систематизувати, узагальнити, поглибити їх, створює міцний грунт для сприймання нових знань.

Перевірка знань учнів має велике значення в роботі самого вчителя. Перевіряючи і оцінюючи знання учнів, учитель бачить результати своїх зусиль, ефективність застосовуваних ним навчальних методів і прийомів, їх сильні і слабкі сторони. Це дає вчителеві можливість оперативно керувати пізнавальною діяльністю учнів, удосконалювати форми і методи навчального процесу.

Перевіряючи знання, вчитель має змогу глибше виявити індивідуальні особливості кожного учня, рівень його розвитку, навчальні можливості і відповідно до цього ставити вимоги до нього, конкретизовані завдання, зв’язані з самостійною роботою.

Перевірка знань і облік успішності учнів є водночас і формою державного контролю за роботою школи і вчителя. Наслідки перевірки, подані в об’єктивно правильних поточних, семестрових і річних оцінках, характеризують якість роботи класу, школи, окремих учителів, дають змогу органам народної освіти своєчасно вживати заходів щодо поліпшення роботи школи.

Отже, виконуючи спеціальну функцію контролю, перевірка і оцінка знань, умінь та навичок учнів одночасно є важливим стимулом підвищення якості навчання та виховання, успішного засвоєння знань учнями.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто