Перевірка професійних умінь і навичок студентів

7 Травня, 201410:30 am

0


Перевірка професійних умінь і навичок студентів

Перевірка і оцінка знань, умінь та професійних навичок – одна з важливих умов успішної трудової підготовки молодого спеціаліста. Правильно поставлений облік і оцінка результатів професійного навчання сприяє закріпленню набутих знань з спеціальних предметів, трудових умінь і навичок, вихованню у спеціалістів професійного ставлення до своєї діяльності, почуття відповідальності за виконання своїх трудових завдань.

У практичному навчанні застосовується поточний і підсумковий облік. Основними засобами поточного обліку є систематичні спостереження за роботою студентів, виконання ними навчально-трудових завдань, правил безпеки. Обліковують засвоєння теоретичних знань і практичних умінь та навичок.

Облік встигання учнів із спеціальних дисциплін провадиться так само, як і з інших навчальних предметів. Практичні вміння і навички студентів перевіряють у процесі їх роботи на підприємствах, куди їх відправили на навчальну практику. По завершенні практики вони повинні написати та оформити ряд документів з виробничої практики.

Однією з найбільш поширених форм обліку праці учнів є спостереження і фіксація вчителем результатів роботи в облікових картках. Такі облікові картки відображають виконання учнем трудових завдань, уміння використовувати набуті знання з основ наук і техніки в процесі праці, вплив трудового навчання на засвоєння основ наук.

Професійна діяльність студента своє відображення у виробничій характеристиці, яку підписує інструктор-педагог і яка є підставою для оцінки роботи.

Виробнича праця учнів оцінюється певним балом, який виставляється в спеціальну форму. При цьому береться до уваги ставлення студента до виконання трудових завдань, опанування трудових навичок і умінь, продуктивність і культура праці.

Підсумковий облік відбиває стан знань, трудових умінь і навичок студента, набутих за час практики, семестру та навчального року. Для підсумкової оцінки студенту доручають виконати певне виробниче завдання, пробну роботу, під час якої йому доводиться застосовувати певні знання, трудові уміння і навички, набуті за даний період.

На виконання пробних робіт відводиться певний час, який відповідає виробничим нормам, встановленим для учнів. Робота виконується самостійно самими учнями і дістає відповідну оцінку.

Облікова картка дає оцінку всієї навчально-трудової діяльності, поведінки в таборі і є важливим фактором виховного впливу на особистість студенту.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто