Підготовка підприємств легкої промисловості до роботи на міжнародних ринках

2 Червня, 20159:19 am

0


Підготовка підприємств легкої промисловості до роботи на міжнародних ринках

Вітчизняна легка промисловість та сфера виробництва одягу є відомою на весь світ своєю якістю та цікавими дизайнерськими рішеннями. Але за останні роки роботи у кризових умовах, підприємства поступово втрачали свої конкурентні переваги та уже не можуть протистояти на міжнародному ринку більш іменитим та сучасним підприємствах.

В таких умовах актуальним є не лише технічне переоснащення виробництва, але й модернізація освіти, яка допоможе створити спеціалістів нової якості, здатних піднімати вітчизняну продукцію на міжнародному ринку.

Структура загально компетенції з урахуванням універсального фахівця визначена як єдність мотиваційного, системно-діяльнісного, організаційно-комунікативного, технологічного, професійно-інформаційного, та дослідницького компонентів.

Мотиваційна складова компетентності фахівця характеризується:

– Усвідомленням соціальної значимості своєї майбутньої професії, сформованістю мотивацією до виконання професійної діяльності;

– Готовністю нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності;

– Володінням способами і проявом готовності до професійного самопізнання і саморозвитку.

Системно-діяльнісна складова компетентності передбачає:

– Здатність до узагальнення, аналізу та використання систематизованих теоретичних і практичних знань при вирішенні професійних завдань;

– Готовність до використання теоретичних знань для генерації нових ідей.

Організаційно-комунікативна складова компетентності проявляється у здатності ефективної організації роботи колективів та участі в цій роботі в якості одного з членів колективу; прояву лідерських якостей.

Професійно-інформаційна складова компетентності проявляється у здатності:

– Взаємодіяти з цифровими технологіями, використовувати інформаційні можливості в різних аспектах професійних ситуаціях;

– Використання мережі Інтернет для позиціонування продукції та стимулювання збуту. У нашій країні є підприємства легкої промисловості, які змогли модернізуватися за створювати якісну продукцію. Позиціонують вони її через Інтернет і надають своїм клієнтам можливість купити вишиту сорочку в режимі онлайн.

Дослідницька складова компетентності виражається:

– У володінні методологічної культурою та дослідницькими вміннями;

– У сформованості професійної готовності і мотивації до експериментально-дослідної роботи.

Як підготувати універсального фахівця?

Потрібні інноваційні програми, які інтегрують знання, що лежать на стику різних наукових дисциплін. Необхідні дисципліни, які б використовували б багатющий досвід і широкі міжнародні зв’язки.

До предметів, пов’язаних з управлінням і роботою в колективі, можна було б запропонувати:

– Конфліктологія;

– Організаційна психологія, психологія праці, PR психологія;

– Лідерство і управління, управління персоналом, корпоративне управління;

– Управління інноваціями та змінами, управління ризиками, менеджмент технологій, інформаційні технології в менеджменті, менеджмент якості;

– Тайм-менеджмент, основи рефлексивного управління.

Серед елементів системи підготовки універсальних фахівців, кадрів, орієнтованих на майбутнє, можна назвати наступні:

– Побудова нового змісту;

– Нова організація освітнього процесу;

– Активне включення роботодавців у процес підготовки кадрів;

– Інтеграція науки і освіти;

– Інтернаціоналізації освіти і безперервне підвищення кваліфікації.

Літературні джерела:

Віра Омарова. Про підготовку поліфункціонального спеціаліста нового типу. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 412 с.