Підходи до технічного мовного навчання у ВНЗ

Серпень 21st, 20137:08 am

0


Підходи до технічного мовного навчання у ВНЗ

Навчання іноземної мови в системі безперервної освіти являє собою логістичний ланцюжок: “школа – ВНЗ – підприємство”, однак, найчастіше останнє відсутнє. У результаті цього випускники технічних ВНЗ виявляються непідготовленими до використання іноземної мови в професійному спілкуванні. Таким чином перед вищою технічною школою стоїть завдання перегляду системи навчання іноземної мови протягом усього логістичного ланцюжка навчання: потрібно зробити її по-справжньому послідовною шляхом створення нових інтегрованих програм навчання іноземної мови, особливо на етапі “початкова школа – середня школа”, щоб на у ВНЗ навчання починалося не з нуля, а з профільного комунікативно-орієнтованого навчання з подальшим переходом на рівень професійно-спрямованого навчання іноземної мови.

Відомо, що сфери професійного спілкування відрізняються в різних областях. Однак, істотна відмінність існує не тільки в особливостях процесу комунікації випускників немовних ВНЗ, а й у різних галузевих напрямках. Звідси випливає необхідність створення курсу іноземної мови для кожного галузевого спрямування, оскільки є фахівці конкретних профілів.

Такі курси (навчальні посібники) з іноземних мов повинні відображати вузьку професійну сферу, і одночасно розширювати її, викликаючи підвищену мотивацію студентської аудиторії, що вибрали цю сферу в якості своєї професійної спеціалізації. Неодмінно треба враховувати досвід зарубіжних країн, де розробляються спеціалізовані курси для окремих груп фахівців з урахуванням специфіки їх професійної діяльності та процесу комунікації на ситуативної основі.

З переорієнтацією освіти на особистісно-орієнтований діяльно-комунікативний підхід до навчального процесу перед викладачами іноземних мов технічних ВНЗ постала проблема використання сучасних технологій навчання, серед яких важливо місце займають галузеві підручники і навчальні посібники. мультимедійні засоби навчання, проектна методика навчання і т.д.

В основу сучасного навчального комплексу має лягти ряд таких факторів:

1) Узагальнення шкільних знань і підготовка до роботи з автентичною літературою. Сучасні магазини, які пропонують купити книги в Києві постачають багато літератури, яка може бути використана на заняттях.

2) Навчання отримання, обробка і передача спеціалізованої інформації на основі автентичних науково-технічних і професійно-орієнтованих текстів з розробленою системою вправ для зняття мовних труднощів.

3) Навчання отриманню, обробці і передачі спеціалізованої інформації (з наголосом на розвиток навичок реферування та ведення наукової та професійної дискусії) з використанням автентичних, технічних і професійно-зорієнтованих текстів без системи вправ.

4) Подальша індивідуальна самоосвіта.

Матеріали комплексу повинні бути засновані на автентичних спеціальних текстах, і лексико-граматичних вправах, що сприяють розвитку навичок спілкування, починаючи з побутового рівня до професійного. У навчальний комплекс включені проектні завдання, а також методи діагностики знань (модульні тести), що відповідають вимогам кредитно-модульною системою.