Питання та відповіді на тему “Основи Екології”

4 Січня, 201012:23 am

0


Питання та відповіді на тему “Основи Екології”

Хто перший запропонував термін екологія?

Геккель;

Що означає в дослівному перекладі з грецької екологія?

наука про дім (помешкання);

Екологія — це наука …

про взаємовідносини живих істот та їх угруповань з навколишнім середовищем;

Серед завдань екології на сучасному етапі основними є такі:

вивчення загального стану біосфери та прогнозування її подальшого розвитку;

Скільки законів, правил та приниипів нараховує сучасна екологічна наука?

250;

З яких головних підрозділів складається загальна екологія?

теоретичної та практичної екології;

Що вивчає аутекологія?

взаємозв’язок організму з оточуючим середовищем.

Що розуміють під середовищем життя?

середовище, в якому відбувається діяльність людини та розвиток живої і неживої матерії;

Як класифікуються екологічні фактори?

абіотичні, біотичні, антропогенні;

Назвіть абіотичні екологічні фактори:

кліматичні, грунтові, топографічні;

Що таке біотичні фактори середовища?

це фактори, які визначають взаємовплив життєдіяльності одних організмів на інші.

Дайте визначення поняття екологічний фактор:

це окремі елементи чи властивості середовища, які діють на організм;

В чому полягає суть “закону мінімуму” Лібіха?

стійкість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі його екологічних потреб;

В чому полягає суть “закону толерантності” Шелфорда?

діапазон між мінімальним та максимальним екологічним впливом визначає величину толерантності організму до даного чинника;

Які типи середовища існування ви знаєте?

ґрунтове, водне, повітряне;

Назвіть основні типи біотичних відносин:

конкуренція, хижацтво, алелопатія, паразитизм, симбіоз,аменсалізм, коменсалізм;

Що розуміють під антропогенними факторами впливу?

усі види створюваних людиною та технікою впливів, які пригнічують природу;

Що таке зона оптимуму?

середовище існування виду із сприятливою силою дії факторів навколишнього середовища.

Які з них проблем відносять до глобальних екологічних проблем планети Земля?

збереження озонового екрану;

оптимізація видобутку корисних копалин;

збереження біорізноманіггя;

урбанізація, проблема населених пунктів.

Що таке “парниковий ефект “?

підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері та підвищення температури планети;

Яка роль озонового екрану в атмосфері Землі?

не пропускає ультрафіолетові промені Сонця.

Дайте визначення поняття “екологічна ніша “

це фізичний простір з властивими йому екологічними умовами, що визначають існування будь-якого організму;

Як називаються організми, спроможні утворювати органічну речовину з неорганічної, використовуючи енергію сония?

продуценти;

Що вивчає демекологія?

структуру, динаміку та чисельність популяцій.

Що таке популяція?

особини одного виду, що проживають на певній території та здатні до вільного схрещування.

Основними параметрами популяції є:

чисельність, щільність, народжуваність, смертність;

Динаміка популяції залежить від:

народжуваності, смертності, біотичного потенціалу, щільності;

Ознаками структури популяції є:

просторова, вікова, статева та ієрархічна структура;

Чисельність популяиії:

плавно коливається і має циклічний характер.

Зміна чисельності особин в популяиії визначається показниками:

народжуваності, смертності, еміграції та іміграції протягом певного часу.

Які є типи розподілу особин у популяиії?

випадковий, рівномірний, груповий;

Які вікові стадії розрізняють у популяиії?

дорепродуктивні;

репродуктивні;

пострепродуктивні.

ІЦо навчає синекологія?

структуру та видовий склад біоценозу;

Біоценозом називають:

сукупність рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, що спільно населяють ділянку земної поверхні.

Складовими частинами біоценозу є:

фітоценоз, зооценоз, мікоценоз, мікробоценоз;

Синонімом поняття біоценоз є:

угруповання;

Основними критеріями біоценозу є:

територіальність та межі, тривалість існування у часі, необхідний та характерний набір видів.

Розрізняють такі складові структури біоценозу:

трофічну, просторову, екологічну;

Яким чином порівнюють різні біоценози?

порівнюють кількість тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів;

ІЦо називають біотопом?

ділянку суші або водойми з однотипними абіотичними умовами, яку займає біоценоз;

Екологічна ніша поділяється на:

фундаментальну та реалізовану.

Як називають стабільний стан біоценозу?

гомеостаз

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.