Поєднання усної і письмової перевірки знань на заняттях

28 Травня, 201410:50 am

0


Поєднання усної і письмової перевірки знань на заняттях

Часто на уроці поєднують письмову форму переврки знань з усною. Візьмемо для прикладу урок з мови в 6 класі. Тут можна застосовуватияк форму перевірки граматичний і словниковий розбір, пояснювальний диктант і т. д., причому граматичний розбір виконувати на дошці або в зошитах.

Для розбору слід брати речення прості і складні, із сполучниковим і безсполучниковим складом, з прикметниковими і дієприкметниковими зворотами, з прямою мовою тощо.

Речення такого типу розбирають за частинами мови, складом слова і фонетично. Перевіряючи знання учнів, учитель пропонує їм назвати в реченні всі частини мови й визначити їх граматичні ознаки.

Одночасно повторюється матеріал з важчих розділів граматики, як-от:

– правопис ненаголошених з перевіркою і без перевірки на письмі;

– чергування голосних у коренях слів;

– правопис частки “не” з різними частинами мови;

– правопис прислівників;

– прийменникові сполучення слів з основою на шиплячі;

– префікс “пре-“, “при-“;

– ненаголошені особові закінчення дієслів;

– правопис “к”, “нн” у прикметниках, дієприкметниках, прислівниках тощо.

Усне опитування доцільно поєднувати з письмовими роботами на всіх уроках, а найбільше – на уроках математики, фізики, хімії, мови.

Повторення при такій формі перевірки знань можливе на початку уроку, перед або під час пояснення нового матеріалу, а також наприкінці уроку. Більшу роль при такій перевірці може відігравати коментування письмової роботи.

Коментована письмова робота у формі різних вправ допомагає виявити знання, закріпити їх, показати ступінь умінь застосовувати ці знання в житті, на практиці.

Перевірні завдання практичного і експериментального характеру

Важливе значення в навчальному процесі мають перевірні завдання практичного, експериментального характеру. Ця форма перевірки і виявлення знань успішно застосовується, зокрема, з природничо-математичного циклу.

З таких дисциплін, як фізика, хімія, біологія, математикаучні повинні засвоїти систему практичних умінь та навичок. Ці практичні вміння та навички формуються і перевіряються в нерозривному зв’язку з знаннями з основ наук. Перевірці практичних умінь та навичок слід приділяти особливу увагу.

Однією з дійових форм перевірки практичних умінь і навичок є контрольний практикум, який проводять після вивчення певного розділу курсу або в кінці навчального року.

Ці практикуми включають роботи, що мають показати, в якій мірі учні засвоїли весь обсяг набутих знань, умінь та навичок. Під час контрольних практикумів кожний учень розв’язує завдання самостійно: складає і обґрунтовує план, добирає обладнання, способи і методи виконання.

В процесі практичної роботи учням користуватися навчальною літературою, інструкцією та іншими довідковими матеріалами не дозволяється.

Розв’язування практичних завдань показує, в якій мірі учні засвоїли теоретичний матеріал, чи вміють застосовувати знання з даного предмета в житті, продуктивній праці. Такі контрольні роботи можна проводити двічі, тричі на рік.

Контрольні практикуми проводяться з математики, фізики, хімії, біології в старших класах середньої школи.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто