Поняття і зміст сучасної шкільної освіти

22 Червня, 20149:37 am

0


Поняття і зміст сучасної шкільної освіти

Під змістом шкільної освіти розуміють певнусистему наукових і технічних знань, трудових умінь та навичок, які повинні опанувати учні в процесі навчання.

Зміст освіти зумовлюється рівнем продуктивних сил суспільства, розвитком науки і техніки, освітньою політикою держави.

У сучасній школі зміст освіти відповідає завданням демократичного виховання підростаючого покоління і визначається вимогами рівнем науки і техніки.

Наука у наш час повинна стати в повній мірі безпосередньою продуктивною силою і повинна забезпечувати ґрунтовне знання основ наук, засвоєння принципів демократичного світогляду, трудову підготовку відповідно до зростаючого рівня розвитку науки і техніки, з урахуванням потреб суспільства, здібностей і бажань учнів, а також моральне, естетичне і фізичне виховання здорового підростаючого покоління.

Освіта в нашій школі спрямована на підготовку всебічно розвинених людей, озброєння підростаючого покоління глибокими науковими знаннями, вміннями і навичками, потрібними в житті. Цінність знань, які дає школа, визначається тим, наскільки вони задовольняють практику сучасного життя.

Засвоєння основ наук забезпечує загальну освіту. Навчальні предмети, які вивчаються в школі, дають загальноосвітні знання, що включають основи певних галузей науки, техніки або мистецтва, відібрані відповідно до мети і завдань демократичного виховання і освіти та вікових особливостей учнів.

Педагогічно правильний відбір наукових знань про – природу і суспільство, що становлять зміст шкільної освіти, є одним з важливих завдань дидактики.

Підкреслюючи цю вимогу як одну з основних умов успішного і плодотворного навчання, К. Д. Ушинський писав, що наука “відображається зовсім інакше в голові наставника, ніж у голові учня, і ось чому нова педагогіка вважає необхідним відрізняти педагогічний виклад науки від її систематичного викладу”.

Від правильного розв’язання цього питання великою мірою залежить характер роботи загальноосвітньої школи, успіх підготовки підростаючого покоління до життя, суспільно корисної діяльності.

Зміст освіти, яку дає школа, включає наукові і технічні знання про різноманітні явища, процеси та закономірності природи, суспільства і людського мислення, про працю і виробництво, про правила і норми людського співжиття; важливим елементом шкільної освіти є також фізична культура і різні види мистецтва.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто