Поняття класно-урочної системи навчання

31 Березня, 201411:41 am

0


Поняття класно-урочної системи навчання

Основні риси класно-урочної системи: наявність сталого складу учнів класу, однакового за віком і рівнем підготовки; поурочне проведення занять; можливість застосування різних форм і методів, що забезпечують активну навчальну діяльність учнів; провідна роль учителя – організатора і керівника навчально-виховного процесу.

Класно-урочна система включає, з одного боку, діяльність учителя як керівника навчального процесу, а з другого – діяльність учнів, що полягає в активному сприйманні й засвоєнні матеріалу.

Класно-урочна система дає можливість раціонально використовувати відведений для занять час, оперативно керувати навчальним процесом. Вона забезпечує послідовне, систематичне засвоєння учнями знань, вироблення в них потрібних для трудової діяльності вмінь та навичок.

Структура уроку – це сукупність усіх його складових частин, внутрішньо зв’язаних між собою і взаємозумовлених.

Структура уроку в школі має відповідати навчально-виховним завданням школи, основним принципам дидактики.

Розглядаючи структуру будь-якого уроку, можна виділити такі основні його складові частини, або елементи:

а) вступна частина, що передбачає організацію класу для роботи – виконання певних навчально-виховних завдань, сприймання навчального матеріалу тощо;

б) вивчення навчального матеріалу, що включає пояснення вчителя і різноманітну навчально-пізнавальну і практичну діяльність учнів, опанування ними знань;

в) застосування знань і зв’язане з ним формування практичних навичок і вмінь;

г) перевірка і закріплення знань і вмінь, що включає повторення і узагальнення навчального матеріалу, його поглиблення, облік і оцінку знань.

Ці складові частини уроку органічно зв’язані між собою, взаємозумовлені і повинні виступати в логічній послідовності. Кожна з них, залежно від типу уроку, змісту навчального матеріалу, конкретних завдань, які ставляться перед учнями, виконує ту чи іншу дидактичну функцію, регламентується в часі і займає чи інше місце в ході уроку.

Структура уроку, тобто послідовність розміщення і співвідношення його основних компонентів, не може бути раз і назавжди даною, стандартною. Педагогічна майстерність учителя саме в тому й полягає, що він уміє правильно вибрати структуру уроку відповідно до поставлених завдань і конкретних умов. Плануючи урок, він визначає місце його в цілій темі чи певному розділі курсу.

Підвищення якості роботи школи вимагає дальшого вдосконалення структури уроку на основі широкого використання передового педагогічного досвіду.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто