Поняття «навчання», «процес навчання», «навчальний процес»

Січень 4th, 201310:18 pm

0


Поняття «навчання», «процес навчання», «навчальний процес»

Інтегративно-синергетична модель педагогічної технології як підсистему може включати різні види взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, а також різноманітні концептуальні напрямки його удосконалення. Якщо кожен напрямок виділити окремим кольором – модель перетвориться у різнобарвну веселку.

Основними для дидактики є поняття «навчання», «процес навчання», «на­вчальний процес», причому перше поняття є базовим для двох інших.

У найбільш загальному плані під навчанням розуміють цілеспрямоване до­сягнення особистістю певного рівня культури, досягнутої суспільством або його складовими частинами.

При наявності спеціальної організації навчання, підпорядкованої і регла­ментованої нормативно, отримуємо похідні поняття «процес навчання» і «на­вчальний процес».

В Україні та близькому зарубіжжі існує чимало підручників з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи». У кожному з них розглядаються понят­тя «навчальний процес», «процес навчання», причому трапляється, що у різних авторів значення цих термінів суттєво відрізняється. Усталені на сьогодні підхо­ди до визначення понять «процес навчання» і «навчальний процес» (В. Бондар, С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Савченко, С. Сисоєва, В. Лозова, В. Ягупов та ін.) полягають у такому тлумаченні суттєвих характеристик означуваних понять:

Процес навчання – методологічно та теоретично обґрунтована цілеспря­мована структурована взаємодія викладача і студентів, опосередкована мето­дичними системами навчальних дисциплін, здійснювана з метою розв’язання завдань вищої освіти, виховання та розвитку студентів, присвоєння ними над­бань культури.

Навчальний процес – система організації навчально-виховної діяльності у певних вищих навчальних закладах.

Таким чином, перестановка слів «навчання» і «процес» змінює смислове навантаження розглядуваних термінів.

Очевидно, що процес навчання є підсистемою інтегративно-синергетичної моделі педагогічної технології, а навчальний процес відображає дина­мічну взаємодію компонентів освітньо-виховної системи.

Процес навчання має двокомпонентну будову і складається з діяльності викла­дача (викладання) та діяльності студентів (учіння), органічна взаємодія яких забез­печує отримання навчально-виховних результатів. У моделі педагогічної технології ці види діяльності опосередковуються площиною С (методичною системою).

Інтегруючи різноманітні підходи до розкриття змісту поняття «викладан­ня», виділяються такі його суттєві ознаки: діяльність викладача в процесі на­вчання, керівництво роботою, постановка мети, повідомлення знань, організація і проведення занять, наявність певних педагогічних умінь, постановка завдань, досягнення мети, цілеспрямований вплив, діагностика результатів навчання, відповідна система вимог до викладача.

Слід відзначити певну умовність розгляду поняття «викладання», оскіль­ки цей вид діяльності цілком і повністю має бути підпорядкований врахуванню особливостей студентів (суб’єктів учіння). Будь-яка викладацька діяльність пе­ребуває в суворій контекстній залежності від них.