Поточна перевірка і оцінка знань та навичок учнів

15 Січня, 201412:24 pm

0


Поточна перевірка і оцінка знань та навичок учнів

Поточна перевірка і оцінка знань, умінь та навичок є одночасно і засобом контролю, і засобом підвищення ефективності навчального процесу.

Цим способом учитель оперативно контролює роботу кожного учня, з’ясовує систематичність і якість виконання ним навчальних завдань, ступінь засвоєння і розуміння матеріалу.

Поряд з цим поточна перевірка знань сприяє глибшому засвоєнню і закріпленню дидактичного матеріалу, виробленню практичних навичок і вміння застосовувати набуті знання, допомагає систематизувати їх. Повсякденна, систематична перевірка виробляє в учнів звичку систематично, сумлінно працювати.

Поточна перевірка та оцінка знань є складовим елементом кожного уроку і здійснюється на всіх його етапах. Вона передбачає оцінку знань, умінь та навичок учня з урахуванням всіх видів його роботи на уроці і вдома. Поточну оцінку виставляють у формі поурочного бала в класний журнал і щоденник учня.

За своєю формою поточна перевірка знань може бути фронтальною або індивідуальною.

Оцінку успішності учнів за навчальний семестр виставляють на основі поточного обліку – даних усного опитування, виконання домашніх завдань, контрольних письмових і практичних робіт тощо. Оцінку за семестр не можна розглядати як середнє арифметичне всіх поточних оцінок, виставлених учневі протягом семестру. Вона повинна відбивати динаміку розвитку учня, зміни в його духовному зростанні, які сталися за певний період навчальної роботи.

У практиці може бути, що окремі учні за семестр заслуговують вищої або нижчої оцінки порівняно з поточною. Така оцінка повинна бути правильною, об’єктивною, відображати дійсний рівень знань, умінь, навичок учня.

Оцінки за семестр класний керівник виставляє в табель успішності учня.

На кінець навчального року в кожному класі провадиться атестація учнів, тобто оцінюється їх навчальна і практично-трудова діяльність за весь рік. Ця атестація провадиться на підставі поточного обліку успішності протягом року і підсумків роботи за два семестри.

У кінці року певну кількість годин відводять на повторення і закріплення навчального матеріалу, пройденого протягом навчального року, тому оцінка успішності учнів за останню чверть значною мірою відбиває рівень засвоєння навчального матеріалу за весь рік і має вирішальне значення при виведенні річної оцінки.

Екзамени знань, умінь та навичок проводяться наприкінці навчального року.

Мета екзаменів – виявити фактичний стан знань учнів, ступінь підготовленості їх для навчання в наступному класі школи або в професійному навчальному закладі, підготовку їх після – закінчення школи до практичної трудової діяльності.

Порядок і строки екзаменів встановлюються спеціальним положенням та інструкцією, які затверджуються міністерством освіти. Для екзаменів створюються екзаменаційні комісії.

Учням, які успішно склали випускні екзамени за повний курс середньої школи, видається атестат про середню освіту.

Для проведення екзаменів міністерство освіти надсилає екзаменаційні білети, тексти і теми письмових екзаменаційних робіт. Одержавши екзаменаційні білети, вчитель ознайомлює з їх змістом учнів, відповідно переглядає план повторення матеріалу, уточнює, чи всі питання курсу, які включено до екзаменаційних білетів, учні добре опрацювали.

У процесі підготовка до екзаменів учителі організують повторення навчального матеріалу, систематизують і узагальнюють знання, уміння та навички учнів з даної дисципліни, якнайширше налагоджують їх самостійну роботу над повторенням і закріпленням набутих раніше умінь, навичок і прийомів роботи. Для учнів організовуються консультації, влаштовуються виставки, відповідно підготовляються лабораторії і навчальні кабінети.

Результати екзаменів обговорюються на педагогічній раді, методичних об’єднаннях і предметних комісіях, які накреслюють заходи щодо дальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, розробляють конкретні рекомендації для поліпшення викладання окремих предметів.

Екзамени – важливий виховний засіб, вони стимулюють свідоме, відповідальне ставлення учнів до навчальної роботи, сприяють поліпшенню якості викладання в школі.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто