Практичні заняття у вищій школі

Жовтень 11th, 201211:13 pm

0


Практичні заняття у вищій школі

Практичні заняття – форма організації навчальної діяльності студентів, що призначена для поглиблення одержаних на лекції теоретичних знань, фор­мування навичок їхнього практичного застосування, формування умінь про­фесійної діяльності, закріплення та поточної перевірки навчальних досягнень студентів.

Практичні заняття надають студентам можливість розкрити свої знання, формувати професійну компетентність, одержувати інформацію про рівень на­вчальних досягнень і за необхідності оперативно їх коригувати.

На практичних заняттях викладач виступає у ролі консультанта, котрий усіляко сприяє появам самостійності та ініціативи студентів.

Практичні заняття потребують від студентів відповідного рівня пізнавальної самостійності і розраховані на їх високу активність. Порівняно з лекціями прак­тичні заняття проводяться з групами студентів значно меншої чисельності.

Практичні заняття поділяють на семінарські заняття та лабораторні роботи.

Семінарські заняття проводяться з академічною групою студентів і харак­терні для таких навчальних дисциплін, як історія, філософія, психологія, педа­гогіка тощо. Розрізняють просемінари, семінари, спецсемінари.

Просемінари – це практичні заняття, які готують першокурсників до про­ведення власне семінарів. У цю підготовку входить навчання студентів роботі з інформаційними джерелами, прийомам конспектування, складанню плану, на­писанню рефератів, підготовці презентацій, веденню дискусії тощо.

Семінари (власне семінарські заняття) – аудиторні заняття студентів, на яких вони ґрунтовно опрацьовують та обговорюють навчальний матеріал з кон­кретної теми. На семінарах відбувається спільне обговорення завчасно підго­товлених запитань і завдань, мають місце співтворчість та колективний пошук розв’язання проблем. Семінари – основний вид практичних занять студентів освітніх рівнів бакалавр і спеціаліст.

Сучасна практика навчання у вищій школі характеризується різноманітністю форм проведення семінарських занять. Це семінари-дискусії, семінари-брифінги, брейн-ринги, наукові семінари; ділові ігри, ігрове моделювання та інші.

Спецсемінари – це первинний осередок діяльності наукової школи вченого, котрий працює викладачем у вищій школі. Вони призначені для спілкування викладача-дослідника і дослідників – початківців в особі студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр з приводу конкретної наукової проблеми.

На спецсемінари відводиться навчальним планом менша кількість годин, ніж на семінари, і в них студенти беруть участь за власним бажанням.

Лабораторні роботи – це практичні заняття, специфіка підготовки і про­ведення яких потребує наявності спеціально обладнаних приміщень – лабо­раторій – та використання експерименту як головного методу навчання. Для проведення лабораторних робіт академічні групи поділяють на підгрупи.