Правове регулювання інвестиційної діяльності

Червень 25th, 20101:15 pm

2


Правове регулювання інвестиційної діяльності

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Правові засади іноземного інвестування в Україні визначаються законами «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10 вересня 1991 p., «Про інвестиційну діяльність» від 16 вересня 1991 p., «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 p., положеннями «Про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій», «Про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора», затвердженими постановами Кабінету Міністрів відповідно від 7 серпня 1996 р. та ЗО січня 1997 р. та іншими нормативно-правовими актами.

Іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою створення прибутку або отримання соціального ефекту.

Такими цінностями можуть бути:

–    іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України, та, в окремих випадках, валюта України (при реінвестиціях);

–    будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права;

–    акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права, виражені у конвертованій валюті;
–    будь-які права інтелектуальної власності, включаючи легалізовані на території України авторські права, право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів, послуг, ноу-хау тощо;

–    інші цінності.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

–    часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими фізичними та юридичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

–    створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

–    придбання нерухомого чи рухомого майна не забороненого законами України;

–    придбання прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб;

–    в інших формах, які не заборонені законами України.

З дня зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства воно набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями. При цьому іноземна інвестиція в статутному фонді підприємства повинна становити не менше 10 відсотків.

Іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення.

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Інвестиційним законом України для іноземних інвесторів надаються державні гарантії від зміни законодавства, що погіршує правовий режим інвестиційної діяльності у разі її припинення, переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України. Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися також на основі концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності.

Вказані договори підлягають реєстрації у відповідності до «Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від ЗО січня 1997 р.

Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах установлюється законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони.

Майнові права іноземних інвесторів захищаються у судовому порядку. Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України. Усі інші спори підлягають розгляду в судах України або за домовленістю сторін -у третейських судах, у тому числі за кордоном.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.