Проблеми виокремлення евфемізмів в англійській мові

18 Грудня, 201212:16 pm

0


Проблеми виокремлення евфемізмів в англійській мові

Англійська мова за останнє десятиліття перетворилася в світову мову, без знання якої дуже тяжко подорожувати і вести бізнес. Особисто професійно займаюсь вивченням мови і рекомендую всім курси, які я відвідував: обучение английскому языку по интернету на my-english.in.ua. Тепер я займаюсь лінгвістичними дослідженнями на англійській мові і ось остання моя робота.

Будь-який словник може бути надійним джерелом інформації лише за умови, якщо вироблені і дотримані критерії відбору відповідного лексичного матеріалу.

Великі труднощі в цьому плані виникають при складанні словників евфемізмів. Це, зокрема, пов’язано з нестійкістю і рухливістю останніх в комунікативному просторі. Багато евфемізмів, не встигнувши перекочувати з різних текстів в словники, так і зберігають статус оказіональних елементів. Інші лексеми, хоча і отримують прописку в лексикографічних джерелах, проте, швидко застарівають, поступаючись місцем новим. Лексикографія часто не встигає реєструвати нові евфемізми, вносити відповідні зміни при маркуванні вокабул та ін.

В той же час є і інші причини недосконалості словників евфемізмів. Йдеться про критерії відбору лексики і лексикалізованих поєднань для включення їх в подібні лексикографічні видання.

Огляд найбільш відомих словників англомовних евфемізмів показує, що в них потрапляють лексеми, які взагалі ні за яких обставин не можуть вважатися евфемізмами. Подібне розширення словника за рахунок “сторонніх” елементів ми вважаємо наслідком відсутності жорстких критеріїв відбору, вироблення яких, як ми могли переконатися, залишається на сьогоднішній день одним з найбільш актуальних питань лексикографії

Вслід за Фаулером, автор відомого Оксфордського словника евфемізмів,

Б. Холдер визначає евфемізм таким чином: “ Евфемізм означає використання м’якого або невиразного, або алегоричного висловлення в якості замінника  для грубуватої точності чи неприємного вжитку” .

Наведена дефініція є не зовсім коректною вже тому, що структурні особливості (periphrastic) в ній даються в одному перелічувальному ряді з власне семантичними характеристиками (vague). Очевидно, нечіткість позначених тут критеріїв і приводить до невиправдано широкого трактування терміну “евфемізм” і відповідно до непомірного розширення словника.

У цьому словнику можна знайти немало вокабул – прямих номінантів різних об’єктів, явищ, процесів, які мають нейтральний стилістичний статус і необтяжені жодними додатковими змістами. До таких сумнівних евфемізмів відносяться, наприклад, слова racist і racism. При цьому не допомагають зрозуміти причини їх включення в евфемістичний ряд і визначення, приведені в самому словнику: racism – intolerance towards or ill-treatment of those of a different race or nationality; racist – an intolerable bigot in matters of race and nationality .

З наведених вище дефініцій видно, що негативні семи в значенні даних слів представлені експліцитно і обидві вокабули є прямими номінантами вказаних денотатів. Жодного пом’якшення “незручний” з точки зору політкоректності сем в даному випадку не спостерігається.

Прямим номінантом є і лексема radical в значенні “Accepting or advocating extreme political policies”. Даючи подібні визначення згаданої лексичної одиниці, автор словника сам мимоволі виводить її з розряду евфемістичних елементів оскільки до неї не застосовна жодна з характеристик евфемізма, що приводяться ним. Слово radical не може бути кваліфіковане ні як vague, ні як mild, ні як periphrastic.

Прямим номінантом є і слово to shoplift: “to pilfer from а shop” , де сема “красти” (pilfer) представлена не просто експліцитно, а є домінуючою. Тому при використанні цієї лексеми в мовному потоці жодного евфемістичного ефекту не відбувається − речі всього-на-всього називаються своїми іменами.

У цей же Оксфордський словник евфемізмів включені й багато слів, які  належать до явних вульгаризмів, про що свідчать і відповідні стилістичні засоби, що приводяться в інших − не менш авторитетних − словниках (БАРС, словники серії Longman, словники Хорнбі та ін.).

Так, в Оксфордський словник евфемізмів, на наш погляд, абсолютно необґрунтовано була включена така лексема, як broad – синонім слова prostitute.

Сам автор Б. Холдер намагається виправдати своє рішення про внесення цієї лексичної одиниці до словника тим, що гострота її негативного тону з часом стала менш різкою: “The implication of promiscuity is less common in modern usage”.

Іншої думки дотримуються автори інших лексикографічних видань. Так, словник Longman Exams, який вважається одним з найнадійніших джерел інформації про прагматичний потенціал різних лексем і лексикалізованих поєднань, дає абсолютно чітку стилістичну кваліфікацію аналізованого слова, знімаючи усілякі коливання з приводу його статусу: broad “[C] AmE spoken not polite − an offensive word for a woman“.

Як видно з наведеного тлумачення даної лексеми, слово broad є безумовним вульгаризмом, тобто може бути віднесено лише до дісфемізмів, а аргумент Холдера про якесь відносне пом’якшення представляється абсолютно непереконливим.

Слово bags (мішкуваті брюки, штани) безумовно є синонімом слова trousers, хоча і застарілим, але у нас немає жодних підстав вважати його евфемізмом, оскільки лексема trousers, яка дійсно знаходилася під забороною в салонах Англії  XIX ст., в даний час є нейтральним “дозволеним” словом і подібних сумнівних евфемізмів просто не потребує. В даному випадку автор не дуже вдало підключив історичний чинник, який стосовно слова bags не діє.

На жаль, така ж відсутність жорстких критеріїв відбору лексики спостерігається і у авторів іншого словника евфемізмів “A Dictionary of Euphemisms” Ю. Німан і К. Сильвер. Укладачі цього швидше оглядового посібника, чим словника, керувалися визначенням явища евфемії: “Euphemizing is generally defined as substituting an inoffensive or pleasant term for а more explicit, offensive one, thereby veneering the truth by using kind words”      .

Проте, багато слів в представленій номенклатурі даного лексикографічного довідника не відповідають критерію pleasant та kind. Навпаки, сюди потрапили лексеми, які можуть бути кваліфіковані як unpleasant та unkind. Так, безперечними вульгаризмами є ті лексеми, що раптом перетворилися на евфемізми boobs(breasts); fanny(female genitals); the trots(diarrhea); to booze ( to drink alcohol) та ін.

Те, що вище перелічені, як і багато інших слів з цього словника, фактично є дисфемізмами, підтверджуються даними і інших, не менш авторитетних, джерел. Деякі із цих лексем маркіровані в них не просто як грубі, але взагалі табуйовані словарні одиниці. Саме так кваліфікується, наприклад, в словнику Longman Exams лексема fanny: fanny2 BrE taboo informal a very offensive word for a woman’s outer sex organs. Do not use this word.

Головним аргументом на користь включення цієї лексичної одиниці в словник евфемізмів Німан і Сильвер вважають історичний критерій, але сьогодні, як ми могли переконатися, на це слово взагалі накладено табу. Очевидно, таке включення було б виправдане, якщо б автори представили давно застарілі історичні евфемізми окремим списком, але вони ввели їх в один ряд з евфемізмами сьогоднішнього дня, що може привести до помилок при підборі слів для конкретної комунікативної ситуації.

Вищезазначені слова boobs, booze і trots в цьому ж словнику з серії Longman мають стилістичну позначку informal. Це досить грубі розмовні елементи, які зовсім не приводять до пом’якшення вислову, а, навпаки, додають йому вульгарне забарвлення. Джентльмен в пристойному суспільстві, якщо він навмисно не намагається шокувати присутніх, ніколи не скаже “I have got the trots”, а вихована пані на світському рауті не виголосить таку фразу, як ” My husband has been on the booze for five days”, якщо вона не адресована близькій подрузі.

У словнику евфемізмів Х. Роусона евфемізми визначаються як “mild, agreeable, or roundabout words used in place of course, painful, or offensive ones“.

Але і цей словник насправді наповнений дисфемізмами. Зокрема, в нього потрапило слово crap, яке має статус загальновизнаного вульгаризму: у своєму коментарі Роусон визнає, що слово crap є досить грубим, але він вважає за можливе включити його в число евфемізмів лише на тій підставі, що воно є м’якшим, ніж слово shit: “crap” is to “shit” as “screw” is to “fuck” – a newer term, considered coarse but not as coarse as its synonym and so something of a euphemism for it” .

На наш погляд, і слово shit, і слово crap, не дивлячись на менший ступінь вульгарності останнього, знаходяться в зоні зниженої лексики. Тому прилічення слова crap до евфемізмів на підставі його відносної м’якості в порівнянні з елементом з тієї ж стилістично зниженої зони не представляється досить переконливим. Ми не заперечуємо роль чинника синонімічної співвідносності при вивченні такого явища як евфемія і можливості використовувати критерій оцінки ступеня вираженості ознаки, але його не можна абсолютизувати. Як би м’яко не виглядала одна лексема на тлі іншої, її можливості функціонувати як евфемізм вельми обмежені, якщо сама по собі вона володіє ознаками елементузниженої стилістичної зони.

Якщо ж слідувати логіці Роусона, то всі слова, за винятком табуйованих, можна рахувати потенційними евфемізмами, оскільки по відношенню до цих табу вони завжди будуть “м’якіші”. Але у такому разі стає безглуздою сама ідея складання словника евфемізмів оскільки в нього доведеться включити незліченну кількість лексем з основного словарного фонду англійської мови.

Роусон включив в свій словник і лексеми, які давно втратили свій евфемістичний статус, перейшовши в розряд прямих номінантів. Ігнорування чинника історичної мінливості привело до того, що в словник потрапило, наприклад, слово cemetery, яке в даний час є семантичною домінантою відповідного синонімічного ряду. Розглядати його сьогодні як пом’якшений варіант найменування місця для поховання покійних замість слова graveyard немає жодної підстави, тим більше, що семи смерті to burу та dead в ньому абсолютно відкриті.

Чужорідними елементами в словнику евфемізмів Роусона виглядають і такі слова, як arse і copulate. Слово arse в даний час кваліфікується однозначно і без всяких обмовок як відвертий вульгаризм: arse [C] BrE spoken not polite.  1. the part of your body that you sit on .

У дефініції слова to copulate повністю є експліцированою сема сексуальності, яка в справжніх евфемізмах при найменуванні даного концепту затемнена або дається імпліцитно ( порівняти, наприклад, з to be with smb.): to copulate – to have sex.

Більш того, як видно з визначення, дана сема в сигніфікаті вказаного слова є такою, що є тяговою (домінантною). Тому і цю лексему немає жодних підстав вважати евфемізмом.

Намагаючись виправдати появу подібних слів в словнику евфемізмів, Роусон звертається до фактів з минулого, коли всі вказані лексеми дійсно виконували евфемістичні функції. Проте, як і автори інших раніше згаданих словників, Роусон не робить жодних спроб відокремити в своєму словнику застарілі евфемізми від нині чинних.

На наш погляд, основним критерієм відбору лексем і лексикалізованих поєднань для словників евфемізмів має бути наявність наступних ознак:

1) вторинність номінації;

2) імпліцитний характер представлення небажаних з точки зору етики і політкоректності сем, які експліцитно виражені в домінанті відповідного синонімічного ряду;

3) позитивний аксіологічний потенціал;

4) наявність конотації якісного пом’якшення негативних ознак і/або інтенсифікації позитивних, а також кількісного зменшення негативних властивостей і/ або кількісного приросту позитивних.

З точки зору прагматики критерієм правильного відбору евфемізмів є їх стабільне функціонування в комунікативному просторі як мітігаторів, що знімають конфліктогенну ситуацію.

Лексична одиниця, яка відповідає цим параметрам, може розглядатися як потенційний евфемізм, але при цьому обов’язковим є дотримання ще однієї умови: прийняття до уваги історичного чинника. Було б неправильним включати в словники сучасних евфемізмів застарілі мітігатори. Ми вважаємо, що при виникненні необхідності представлення історичних евфемізмів в діахронічному аспекті слід чітко розмежовувати історичні евфемізми і евфемізми сьогоднішнього дня, розділяючи їх по окремих списках і рубриках. Плутанина в цьому питанні може привести до порушення комунікативних конвенцій і, кінець – кінцем, до повної комунікативної невдачі.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.