Продовження перевірки знань з “Основ Екології”

4 Січня, 201012:23 am

0


Продовження перевірки знань з “Основ Екології”

За допомогою яких явиш відбуваються динамічні зміни в біоценозі?

шляхом послідовних змін стану біоценозів місцевості – сукцесій.

Первинна сукцесія це:

заселення організмами незайманої території (оголеної материнської породи).

Вторинна сукцесія — це:

відновлення властивого даній місцевосці угруповання після завданих ушкоджень.

Біоіндикаторами називають живі організми які:

за наявністю, кількістю та інтенсивністю розвитку сигналізують про стан навколишнього середовища;

Основними структурними одиницями, які складають біосферу є:

екосистеми.

Термін екосистема вперше запропонований:

Тенслі.

Під поняттям “екосистема” розуміють:

комплекс організмів і середовища їх існування з усіма взаємозв’язками і взаємодією між ними.

Назвіть основні види екосистем:

наземні;

водні.

До основних компонентів біогеоценозу належить:

біотоп та біоценоз;

Термін біогеоценоз вперше запропонований:

Сукачовим;

Біологічна продуктивність біогеоценозу – це…

швидкість утворення біомаси за одиницю часу;

Первинна продуктивність біогеоценозу – це…

загальна маса органічної речовини, накопичена автотрофами за одиницю часу;

Вторинна продуктивність біогеоценозу — це…

загальна маса органічної речовини, накопичена гетеротрофами за одиницю часу;

Екологічна піраміда —це…

графічне зображення трофічної структури екосистем.

Які типи екологічних пірамід ви знаєте?

піраміду біомаси;

піраміду чисел;

піраміду енергії.

Основними компонентами трофічного ланцюга є:

продуценти, консументи, редуценти;

Виберіть відповідь, де компоненти трофічного ланцюга розташовані у правильній послідовності.

продуценти, консументи, редуценти;

Послідовність стадій, які замінюють одна одну при формуванні стійкого біогеоиенозу чи екосистеми називається:

трофічними ланцюгами.

Трофічний ланиюг завжди має обмежену довжину у зв ‘язку з …

втратами енергії на кожному наступному рівні;

Згідно з правилом Ліндемана. кількість енергії на кожному трофічному рівні:

зменшується у 10 разів.

Для яких типів екосистем характерні “перевернуті” екологічні піраміди?

для водних;

Оболонка Землі, яка включає частини атмосфери, гідросфери та літосфери, заселені живими організмами називається:

біосферою;

Які оболонки Землі входить до складу біосфери?

літосфера, гідросфера, атмосфера.

Основна маса живої речовини біосфери знаходиться у:

біостромі;

Вперше термін “біосфера” застосував:

Е.Зюсс;

Науково обгрунтоване вчення про біосферу створив:

В.І.Вернадський.

З яких основних речовин сформована біосфера?

живої, біогенної, косної,біокосної, радіоактивної, космічної речовини.

Життєзабезпечуючими факторами, шо визначають верхню та нижню межі біосфери є:

достатня кількість вуглекислого газу та кисню, вологи, температури.

Яку вишу стадію існування біосфери створює людина своєю діяльністю?

ноосферу;

Сукупність тих речовину біосфері в утворенні яких живі організми не беруть участі, називають:

косною речовиною;

Сукупність усіх живих організмів на Землі називають:

живою речовиною;

біомасою.

Головними властивостями живої речовини є:

величезна кількість вільної енергії;

присутність ферментів, що пришвидшує хімічні реакції;

наявність хімічних елементів , що синтезуються лише в живих організмах;

намагання заповнити собою весь можливий простір;

значна морфологічна та хімічна різноманітність;

Корисні копалини, що є продуктом життєдіяльності організмів відносять до:

біокосної речовини;

Пронеси росту та розмноження організмів та обмін речовинами, що зумовлено енергією Сонця називається:

біогенною міграцією;

Процеси руху хімічних елементів, які відбуваються за участі живої речовини, називаються:

біогеохімічними циклами;

Кругообіг речовин між Світовим океаном і суходолом називається…

великим або геологічним кругообігом.

Перерозподіл речовин та енергії за участю живих організмів називається…

малим біологічним кругообігом;

Які біогеохімічні функції властиві для живої речовини згідно вчення В.І.Вернадського:

газова, енергетична, редуцентна, окисно-відновна, концентраційна

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.