Принцип зв’язку навчання з життям та продуктивною працею

Липень 2nd, 20149:07 am

0


Принцип зв’язку навчання з життям та продуктивною працею

Принцип зв’язку навчання з життям, з продуктивною працею є основоположним у дидактиці, Зв’язок навчання з продуктивною працею, в основі якого лежить органічне поєднання теорії і практики, стає важливим засобом розширення пізнавальної бази навчального процесу, неодмінною умовою всебічного, гармонійного розвитку підростаючого покоління, підготовки його до життя, до участі у виробництві матеріальних і культурних благ суспільства.

Життя, праця – невичерпне джерело збагачення досвіду учнів, їх уявлень, формування понять, розвитку свідомості. Здійснювана на наукових засадах праця стимулює пізнавальну діяльність учнів і разом з тим є важливим джерелом надбання систематичних знань з основ наук.

Зв’язок дидактичного матеріалу з практикою як основа формування в учнів наукових понять і практичних навичок допомагає яскравіше і глибше розкривати закономірності і зв’язки між явищами і фактами навколишнього світу. При цих умовах створюється широка база для сприймання, усвідомлення та закріплення учнями навчального матеріалу, що робить процес набування знань ефективнішим.

Характеризуючи процес сприймання людиною дійсності, І. М. Сєченов зазначав, що істотною рисою діяльності нервових регуляторів ,є узгодженість їх дій з відчуттям. Відчуття як вихідний пункт сприймання навчального матеріалу не є пасивним відображенням зовнішніх впливів, вони безпосередньо зв’язують свідомість учня з середовищем, забезпечують діяльний контакт з ним. Ефективність цього контакту залежить від того, в якій мірі навчальний процес стимулює активну діяльність органів чуття, сприймання.

Зв’язок навчання з продуктивною працею активізує першу і другу сигнальні системи, створює умови для активного сприймання дидактичного матеріалу. При цих умовах знання стають більш життєвими, конкретними, в учнів формуються і розширюються пізнавальні інтереси, виробляються вміння застосовувати набуті знання в житті.

Взаємозв’язок навчання і праці забезпечує:

1) розкриття в процесі викладання загальноосвітніх дисциплін наукових принципів трудових процесів; вироблення різноманітних зв’язків (асоціацій) між науковими законами і їх конкретним застосуванням у процесі продуктивної праці;

2) творче застосування в процесі праці знань з основ наук, що сприяє конкретизації, поглибленню знань;

3) перевірку істинності теоретичних знань на практиці, що збагачує життєвий досвід учнів, розвиває їх пізнавальні здібності;

4) стимулює потребу учнів у нових знаннях, у теоретичному осмисленні фактів і тим самим створює грунт для свідомого і активного засвоювання навчального матеріалу, для творчої праці;

5) широке використання в процесі навчання життєвого досвіду, що робить навчання ефективнішим, *а працю більш продуктивною.

Отже, теоретичні знання, яких учні набувають у процесі навчання, освітлюють шлях практиці, роблять працю свідомою, а праця, в свою чергу, коли вона педагогічно правильно організована, спонукає до збагачування знань, до розв’язування дедалі складніших завдань.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто