Письмова перевірка знань як важлива частина навчання

8 Травня, 20147:16 am

0


Письмова перевірка знань як важлива частина навчання

Контрольну письмову перевірку знань, умінь та навичок учнів застосовують з будь-якого предмета. Позитивною рисою цієї форми контролю є те, що за порівняно невеликий відрізок часу вчитель має змогу перевірити знання всіх учнів класу з певної теми або розділу навчальної програми.

Під час письмової перевірки найбільш повно виявляється самостійність учнів у розв’язанні навчального завдання.

Найчастіше в школі застосовуються такі форми контрольної письмової перевірки знань, умінь та навичок учнів: контрольні письмові роботи з певної теми, розділу програми, невеликі перевірні письмові роботи, розраховані на 10-15 хв, зв’язані з проходженням поточного матеріалу, графічні роботи, письмові домашні завдання.

Для контрольних письмових робіт важливо правильно підібрати тему, завдання, систему вправ, чітко сформулювати їх. Складаючи тематику контрольних письмових робіт, слід додержувати таких вимог: теми контрольних робіт, завдань, вправ брати посильні для учнів, які відповідають рівневі їх знань, але разом з тим вимагають і мобілізації зусиль, виявляти знання фактичного матеріалу, розуміння суті виучуваних предметів і явищ, їх закономірностей, розкривати проблемні питання, уміння самостійно міркувати, робити узагальнення, застосовувати набуті знання на практиці. Тема контрольної роботи повинна відповідати вимогам програми.

При визначенні обсягу письмової контрольної роботи слід враховувати час, що відводиться на її виконання.

Контрольні письмові роботи з математики, фізики, хімії доцільніше складати в кількох варіантах. З літератури звичайно пропонують кілька основних тем з певного розділу програми. Учням надається право вибору однієї з них. Про тему контрольної роботи учні звичайно дізнаються в день її виконання. Але окремі широкі і складні теми, які потребують попередньої підготовки учнів, оголошуються заздалегідь.

Контрольні роботи вчитель обов’язково перевіряє і оцінює, на кожну з них дає коротку рецензію. Результати контрольної роботи вчитель аналізує в класі, вказує на типові помилки, в разі потреби з’ясовує недостатньо засвоєні питання.

Так само ретельно вчитель перевіряє домашні письмові роботи, графічні роботи, рисунки тощо. Найчастіше такі роботи перевіряються фронтально на початку уроку. Вчитель переглядає наявність робіт у всіх учнів, робить зауваження окремим учням і класові в цілому.

Іноді застосовується і такий спосіб перевірки: під час усного опитування учень подає виконану вдома письмову роботу або виконує на дошці певні записи, графічні роботи. Ця форма перевірки доцільна тоді, коли до завдання входять математичні розрахунки, формули тощо.

Уважна перевірка домашніх письмових робіт з виставлянням оцінок привчає учнів до систематичної праці, точності і акуратності при виконанні домашніх завдань, сприяє закріпленню і поглибленню знань.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто