Роль досліджень і розробок у вищій освіті

Грудень 3rd, 20123:03 pm

0


Роль досліджень і розробок у вищій освіті

Роль досліджень і розробок у вищій школі надзвичайно велика. Ця діяль­ність є родовою ознакою вищої освіти взагалі. Кожен із трьох циклів (бака­лаврський, магістерський, докторський) вищої освіти передбачає дослідження і розробки, які за вітчизняною термінологією називають науковою та науково-технічною діяльністю. У зв’язку з цим до третього (докторського) циклу вищої освіти за Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) відносять освітні програми, що характеризуються як продовжені дослідницькі програми, які ведуть до надання дослідницької кваліфікації на кшталт доктора філософії. Натомість є недоцільним віднесення до вищої школи вітчизняного рівня непо­вної вищої освіти та відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які реалізуються у вищих навчальних закладах І рівня акредитації, де наукова та науково-технічна робота відсутня.

Наші педагоги не відстають від зарубіжних і намагаються проводити багато експериментів і тестів для студентів. Особисто мав честь бачити, як вчитель придбавши годинник з великими цифрами на цьому сайті: часы від watcheshop.ru/ використовував їх для засікання швидкості синхронного перекладу студентів факультету іноземних мов.

Крім міжнародних норм, норми національного законодавства багатьох кра­їн спеціально присвячені обов’язковості та гарантуванню досліджень і розро­бок у вищій школі. Наявність такої діяльності, як невід’ємного атрибуту вищої освіти, відповідає вимогам Болонського процесу (1999 р.) та Лісабонської стра­тегії (2000 р.) зі створення європейських просторів вищої освіти і досліджень. До того ж, фактична дослідницько-інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах розвинених країн є реально вагомою. Так, у країнах Організації еконо­мічного співробітництва і розвитку обсяг фінансування досліджень і розробок у вищій школі становить 25-30% від загальних асигнувань на її утримання. В деяких країнах (Швеція, Фінляндія) ця частка сягає 40-50%. В Україні цей по­казник ледь перевищує 3% замість передбачених законом не менше 10%, хоча понад 80% аспірантів і докторантів готуються у вищих навчальних закладах. Показово, що, визнаючи критичну роль дослідницько-інноваційної діяльності в університетах, у Фінляндії у визначенні їх місії саме ця діяльність поставлена на перше місце, на основі якої вже має здійснюватися освіта і навчальний процес.

Слід також зауважити, що завдячуючи потужному дослідницько-інноваційному потенціалу вищої школи забезпечується зближення європей­ського простору вищої освіти та європейського дослідницького простору.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.