Роль колективу у формуванні світогляду учнів у школі

16 Липня, 20147:33 am

0


Роль колективу у формуванні світогляду учнів у школі

У формуванні світогляду учнів важливу роль відіграє шкільний, класний колектив і суспільні організації. Учень, говорив А, С. Макаренко, не обертається в порожньому просторі, а зв’язаний своїми обов’язками або відносинами з колективом, своїм обов’язком, своєю честю відносно колективу. Особистість формується, за висловом К. Д. Ушинського, не тільки під впливом “сформованого характеру”, а й під впливом характерів, що самі ще формуються. Це відбувається в колективі, де виявляються і дістають громадську оцінку різноманітні виховні впливи.

У колективі учень вчиться розбиратися в мотивах своєї діяльності, діяльності товаришів, оцінювати вчинки товаришів і свої власні, У взаєминах з членами колективу в учня формується світогляд, виробляються норми поведінки.

Принципи морального стають основою колективних відносин учнів і перетворюються в дійовий фактор формування їх світогляду.

Організуючи навчальну і суспільно корисну працю учнів, школа сполучає індивідуальні і колективні форми роботи. Максимально спираючись на творчу самодіяльність учнівського колективу школа виховує громадську думку, яка стає критерієм оцінки поведінки кожного учня і фактором виховання особистості.

Громадська думка колективу, критика і самокритика мають величезне значення в розв’язанні складних відносин у колективі, у формуванні переконань і поглядів учнів, у подоланні ними пережитків минулого в свідомості.

Особливо важливу роль у формуванні світорозуміння відіграють суспільні та учнівські організації.

Охоплюючи своїм впливом усю масу школярів, ці організації сприяють озброєнню учнів демократичним світоглядом, перевиховують носіїв різного роду антигромадських поглядів і вчинків. Такі організації залучають учнів до активної суспільно корисної праці, всіляко розвивають громадську активність, ініціативу, організують і дисциплінують учнівський колектив.

Тільки в процесі активної різносторонньої діяльності колективу виникають широкі соціальні перспективи, здійснення яких впливає на формування поглядів, переконань кожного учня.

Щоб сформувати демократичний світогляд, виробити відповідні переконання, учні повинні не тільки виховуватись, а й самовиховуватись.

Переконання не даються в готовому вигляді, їх треба виробляти самому. Комуністична свідомість дає підростаючому поколінню можливість правильно визначити свій життєвий шлях, стати активним членом суспільства.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто