Роль союзу православної церкви й козацтва у відновленні та розвитку церковного життя на Україні в 1-й пол. XVII ст.

Травень 7th, 20114:42 pm

0


Роль союзу православної церкви й козацтва у відновленні та розвитку церковного життя на Україні в 1-й пол. XVII ст.

Роль союзу православної церкви й козацтва у відновленні та розвитку церковного життя на Україні в 1-й пол. XVII ст.

У першій половині XVII ст. у релігійно-церковному житті Речі Посполитої з’являється новий чинник – участь козацтва як суспільної верстви у захисті православної церкви. Зростаюча військова та економічна потуга українського козацтва, яке на межі XVI – XVII ст. дедалі частіше вступало в конфронтацію з королівською владою, давало відсіч князівсько-магнатській сваволі в Україні, потребувало свого ідеологічного вираження. Ним могло служити з багатьох причин переслідуване в державі православ’я, головною базою якого, ще з часів Брестської унії 1596 р. залишилися східні території Королівства Польського, тобто рідне козакам Придніпров’я.

 

Перші свідчення про відкриту та свідому підтримку козаками православної віри та церкви маємо з 1610 р. у зв’язку з конфліктом між київським духовенством, міщанами й козаками, з одного боку та намісником уніатського митрополита Л.Грековичем [1, с. 59]. У тих же 10-х роках козаки обороняли прикордонник православних ієрархів, що виконували у Києві єпископські функції; допомогою козаків користався києво-печерський архимандрит Є. Плетенецький у боротьбі за лаврські мистки; визначальною була позиція козаків у створенні Київського Богоявленського братства у 1615-1616 pp. [2, с. 237].

 

Пунктом, що завершив і остаточно визначив союз православної церкви і козацтва як факт суспільно-політичного та духовного життя православної спільноти Речі Посполитої, стало канонічне відновлення православної ієрархії у 1620 р. Здійснена Єрусалимським патріархом Феофаном за підтримки та під протекцією козацького війська на чолі з гетьманом Н.Конашевичим-Сагайдачним, ця акція була вдалою з точки зору політичної, ретельно підготовлена дипломатично і до того ж виявила цілісну релігійну політику Сагайдачного.

 

У 20-ті роки XVII ст. набув кульмінації союз православної церкви та козацтва у формі підтримки козацтвом насамперед духовенства як верстви та важливіших церковних інституцій -братств, монастирів. Причиною утворення цього союзу була, по-перше, активність з боку духовенства (насамперед таких діячів, як Є.Плетенецький, И. Бороцький, П.Могила) у пошуку соратників у боротьбі за забезпечення належних умов існування церкви. По-друге, це були прагнення найбільш політично свідомих представників козацтва (серед яких передусім – П.Сагайдачний) захистити права православної церкви, піднести авторитет козацтва, його роль у консолідації соціально різноспрямованих верств православного населення Речі Посполитої.

 

Сутність союзу козацтва та православної церкви полягала принаймні у двох аспектах. По-перше, це була історично визначена форма вирішення релігійного питання. Політико-правова система Речі Посполитої XVI ст. зумовила потребу у формуванні союзів між верствами для захисту станових прав. Конфлікт між центральною владою та станами тоді був релігійно забарвлений (потреба у захисті прав православного духовенства; прав православної шляхти) за наявності державної католицької релігії. По-друге, тут відбувалася трансформація традицій звичаєвого права: громадсько-вічових засад руського права та пізніших традицій патронату та протекторату. В результаті духовенство, ієрархія отримали сильного військово-політичного спільника, а козацтво, спочатку виступаючи із суто становими вимогами, гаслами загальнополітичного та соціального характеру, перейнялося релігійними проблемами. Гасла захисту православ’я набули загальнонаціонального звучання.

 

Отже, означений союз став важливим чинником збереження та відродження православної церковності, оформивши широкий суспільний рух, що представляв духовні та політичні інтереси української народності.

Ірина Дем’ян
Науковий керівник – доц. Демрчко В.К.

Використана література:
1.Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собраные и изданые археографическою комиссиею. – СП б., 1865. – Т.2 – 288с.
2.Історія релігії в Україні: у Ют. – Т XVII.
3. Українське православ’я. -К., 1997.-376 с.