Розумове виховання і процес формування особистості

16 Січня, 201411:29 am

0


Розумове виховання і процес формування особистості

Розумове виховання становить важливу складову частину теорії і методики виховання. Воно відіграє основоположну роль у формуванні духовного обличчя підростаючого покоління. Вирішальне значення для розумового виховання мають об’єктивні фактори – вплив суспільної свідомості і суспільної практики. У нерозривній єдності з об’єктивними факторами діють суб’єктивні фактори, що становлять організований вплив на особистість освіти, навчання і виховання. Об’єктивні і суб’єктивні фактори визначають зміст і напрям розумового виховання і розвитку особистості, формування її свідомості, всіх сторін психіки.

Однією з важливих особливостей людської психіки є те, що вона по своїй суті є продуктом суспільного розвитку, продуктом засвоєння і передачі того досвіду, який набуто людством. Духовний розвиток особистості відбувається саме на основі засвоєння цього досвіду, в процесі різносторонньої діяльності. Активна життєдіяльність, яку проявляє особистість у всіх сферах людського життя, становить основу розумового виховання, процесу формування духовного обличчя учнів.

Розумове виховання дитини неможливе поза її цілеспрямованою діяльністю, якою в шкільному віці є насамперед навчання і праця.

Знання, що їх опановують учні в процесі навчання і праці, мають певну ідейну спрямованість. Спрямування знань, як відомо, зумовлюється характером суспільних відносин, тими завданнями, які ставляться перед школою. Воно може бути прогресивним, а може бути й регресивним, таким, що веде до неправильного відображення об’єктивної дійсності, до затемнення свідомості.

Формування свідомості підростаючого покоління здійснюється в умовах нових суспільних відносин. Розумовий розвиток ґрунтується на глибокому, науковому розумінні ними законів розвитку природи і суспільства, засвоєнні науково-матеріалістичного світогляду, що правильно відображає об’єктивну дійсність. Набуті учнями в процесі навчання і праці знання, органічно зв’язані з почуттями і волею, стають основою формування особистості.

Свідомо засвоєні знання – це активні знання. Вони допомагають самостійно аналізувати природні і суспільні явища, розбиратись у наукових, технічних питаннях, в літературі і мистецтві, раціонально застосовувати теорію в житті і праці, стають дійовою силою, керівництвом до дії.

Розумове виховання здійснюється не тільки в процесі засвоєння основ наук, айв процесі педагогічно-спрямованої продуктивної праці, яка дає загальну настанову на розумову дію.

Інакше кажучи, в процесі навчально-виховної діяльності і праці учні розвивають не лише свої інтелектуальні сили, а й психічні якості в цілому. Під впливом розумового виховання особистість учня розвивається як єдине ціле, як система, що сама себе регулює, удосконалює і окремі якості якої взаємозв’язані, взаємозумовлені і впливають одна на одну.

Розумовий розвиток учня характеризується не просто кількісними змінами його психіки, нагромадженням певної суми знань, а якісними перетвореннями, що виражають перехід від нижчого ступеня розвитку до вищого. Причому в цьому процесі знання, вміння і практичні навички є не тільки результатом психічної діяльності учня, а й важливим дійовим фактором її розвитку і вдосконалення, формування нових психічних якостей особистості.

Під впливом розумового виховання зазнають змін всі сторони психічної діяльності учня – характер і зміст відчуттів, сприймань, мислення, вольових дій, емоцій. Ці зміни в дії основних компонентів психічної діяльності, які органічно між собою зв’язані і взаємозумовлені, відіграють вирішальну роль у формуванні особистості, її духовному і фізичному розвитку.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто