Рушійні сили процесу навчання та його логіка

4 Червня, 20149:32 am

0


Рушійні сили процесу навчання та його логіка

У навчальному процесі неминуче виникають внутрішні суперечності. Основною суперечністю тут є певний розрив між навчальними завданнями, що їх висуває школа, і рівнем знань та розвитку школяра. Вона становить головну рушійну силу навчального процесу.

Переборюючи суперечності, що виникають у процесі навчання, учні набувають нових знань, практичних умінь і навичок відповідно до рівня своїх пізнавальних здібностей. Проте не всяка суперечність, не всяка трудність може бути рушійною силою навчання, розвитку учня. У керівництві навчальним процесом важлива не тільки констатація суперечностей і зв’язаних з ними труднощів у засвоєнні матеріалу, а й шукання шляхів раціонального розв’язання суперечностей, які зустрічаються при опануванні учнями знань та виробленні вміння застосовувати їх на практиці.

Учитель повинен правильно розуміти ці суперечності, уміти використати їх. Треба не тільки вміти розпізнавати суперечності в процесі засвоювання знань, а й створювати такі умови, при яких ці суперечності переборюються, сприяють просуванню учнів вперед, стають рушійною силою процесу навчання.

Найефективнішим засобом переборення суперечностей у навчальному процесі є раціональна організація пізнавальної діяльності учнів, застосування ефективних методів навчання, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють розвитку їх самостійності, ініціативи в розв’язуванні навчальних завдань.

Неодмінною умовою перетворення суперечностей у навчальному процесі в рушійну силу його є посильність, відповідність дидактичного матеріалу пізнавальним можливостям учнів. Учитель, який послідовно ставить перед учнями навчальні завдання, поступово ускладнюючи їх, і який водночас дбає про підготовку учнів до успішного розв’язування цих завдань, стимулює самостійну творчу роботу учнів, допомагає їм самим долати труднощі, активізує навчальну діяльність.

Правильне визначення навчальних завдань, оперативне педагогічне керування розумовою діяльністю учнів є необхідним педагогічним засобом стимулювання навчальної діяльності учнів, розвитку їх розумових, трудових і моральних якостей, рушійною силою процесу навчання. Навчальний процес, що відповідає педагогічній логіці, педагогічно правильно організований і спрямований, вирішує успіх навчання і виховання, їх результативність. Педагогічна логіка, встановлюючи внутрішній зв’язок між конкретною дією – засобом, що його застосовує вчитель у навчальному процесі, і кінцевим результатом навчання, відіграє важливу роль на шляху до здійснення педагогічної мети. Педагогічна логіка в навчальному процесі – це врахування реальних факторів, що мають місце в процесі навчання.

Логіка навчального процесу саме в тому й проявляється, що кожний його елемент – спостереження, сприймання, осмислювання, засвоєння знань, формування навичок і вмінь, застосування їх на практиці – виступає як закономірний, творчий процес. Логіка навчального процесу – це логіка живої творчої спільної діяльності вчителя і учнів, що побудована на основі закономірностей пізнання і психічної діяльності дітей, спрямована на успішне засвоєння ними знань, умінь, навичок, на формування свідомості, поведінки.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто