Шляхи, методи та прийоми шкільного аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури

Лютий 5th, 20133:59 pm

0


Шляхи, методи та прийоми шкільного аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури

Сучасний рівень розвитку методичної науки в аспекті вивчення зарубіжної літератури не дозволяє поки що цілковито вирішити надзвичайно складну проблему щодо шляхів аналізу художнього твору на уроках з цього предмету. Безперечно, на такий стан речей передусім впливає об’єктивний чинник: предмет існує недовго, перебуває на стадії становлення, а тому просто не вистачило часу на здобуття відповідного і достатнього для остаточних висновків досвіду. Однак, окрім об’єктивних факторів, у цій ситуації спрацьовують і фактори суб’єктивні, пов’язані з довготривалою традицією, яка пропонує звичні, сталі і неодноразово апробовані форми.
Визначають наступні традиційні шляхи аналізу: 1)за розвитком дії, або „услід за автором”, або послідовний аналіз (ще його умовно називають цілісним аналізом); 2) за образами, чи пообразний; 3) проблемно-тематичний. Л. Ф. Мірошниченко до цієї класичної тріади додає ще ідейно-тематичний шлях аналізу та комбінований.

Якщо розглядати використання цих шляхів з погляду частотності, то пальму першості, певно, треба віддати першому із зазначених шляхів — „услід за автором”.

Другий різновид аналізу, пообразний, на думку Л. Ф. Мірошниченко, у шкільній практиці використовується найчастіше.

Методично грамотний пообразний аналіз може забезпечити досягнення навчальної мети та створити передумови для ефективного та ефектного проведення уроків. Для цього необхідна передусім сумлінна підготовка, зокрема:

– теоретично визначити та усвідомити особливості і характер того, чим є пообразний шлях аналізу;
– переконатися у доцільності його використання під час вивчення даного художнього твору;
– організувати підготовчу роботу для проведення аналізу;
– оцінити всі можливості та обрати для себе найефективніші (враховуючи особисті вподобання, рівень підготовленості учнів, особливості твору тошо) методи та прийоми його виконання;
– визначити особливості саме цього — пообразного — шляху вивчення літературного твору37.

При цьому також слід чітко розуміти, що даний різновид аналізу також має під собою серйозне теоретичне підґрунтя, оскільки базується на одному з центральних понять мистецтва взагалі і літератури зокрема – на понятті „художній образ”. А у контексті вивчення зарубіжної літератури учні повинні засвоїти і вільно оперувати щонайменше такими образами, як художній образ світу (образ людини, природи, речового світу), образ автора, образ оповідача, вічний образ, національний, біблійний та християнський образи.

Проблемний підхід, порівняно з іншими шляхами, створює набагато більш сприятливі умови для ефективного вивчення літератури. При цьому учитель повинен знати, що проблемне питання не вичерпує проблемно-тематичного аналізу як такого, воно, безперечно, є центральним, фокусуючим у собі суть такого аналізу, проте цей аналіз складається з кількох важливих етапів:

— від визначення проблем до проблемних запитань;
— від проблемних запитань до проблемної ситуації;
— від проблемної ситуації до проблемних завдань;
— від проблемних завдань до пошукової роботи, спрямованої на вирішення визначених проблем.

Поданий перелік етапів, з яких складається проблемно-тематичний шлях аналізу, не слід сприймати як догму, а їхня послідовність є досить відносною.
Повести проблемно-тематичний аналіз у такій послідовності: 1) визначити тему художнього твору з метою її розкриття; 2) оголосити вже означені проблеми; 3) розпочати пошук щодо їхнього розв’язання.