Сполучуваність префіксів локативності з прикметниками

10 Січня, 201111:27 am

0


Сполучуваність префіксів локативності з прикметниками

Нижче наведено частину дослідження “Історія розвитку і характеристика ономасіологічної категорії локативності“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел.

Сполучуваність префіксів локативності з прикметниками

Для більш детального визначення структурних особливостей утворення префіксальної категорії локативності ми повинні взяти до уваги квантитативну характеристику сполучуваності префіксів локативної семантики з твірними основами прикметників (А). Тому ми й розглядаємо функціональні особливості словотвірної моделі P+A та зображуємо схематично в таблиці В.

Дані табл. В характеризують особливості продуктивності префіксів ономасіологічної категорії локативності. Словотвірна модель P+A характеризується, на відміну від моделей P+N та P+V, високою, середньою та малою продуктивністю. Найбільшу кількість становить високопродуктивна модель extra+A (55%). Наприклад, extraacinous, extrabranchial, extramental, extravagant, extracurricular. Середньопродуктивні моделі представлені префіксами  anti-, circum-, epi-, endo-, exo і становлять незначну кількість (26%). Сюди належать antibrachial, epicerebral, circumplanetary, endolaryngeal, exoatmospheric. Префікси de-, ab-, ante-, contra-, mid-, down-, dis-, counter-, ento-, ex-, fore-, em-, forth-, en-, inter-, ecto складають найменшу частину малопродуктивних моделей (19%). Наприклад, defluent, aboral, antebrachial, contranatant, midmost, downhearted, disparate, counterdiagonal, entosternal, excurrant, foremost, endaural, interstellar, ectocalcaneal.