Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 2

3 Травня, 201211:15 am

0


Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 2

Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 1

Перед початком проведення редакційного планування обов’язково узгоджуються всі суб’єкти (головний редактор, його заступник (-ки), редакційна колегія, редакційний секретаріат, майже всі творчі працівники редакції) та об’єкти (тематика, жанри, автори матеріалів, організаційні заходи щодо збору та розповсюдження інформації) планування.

Види редакційних планів. У кожній редакції існує своя система планів, хоча основи планування для всіх видань є спільними. У всякій редакції складають перспективні плани, різноманітні види робочих планів – місячні, квартальні тощо, й оперативні плани – тижневі, план конкретного номера й ін. Однак характеристики кожного з цих планів – елементів системи редакційного планування – різняться й визначаються завданнями газети, особливостями її аудиторії, структурою редакційного колективу та іншими чинниками.

Більшість авторів теоретичних праць і журналістська практика сьогоднішнього дня показують, що реально існують дві системи планування: перспективне й оперативне (поточне). На сучасному етапі підготовки студентам треба визначити мету і завдання всіх видів редакційного планування, мати чітке уявлення про кожен з них.

Перспективне планування, як показує практичний досвід, охоплює тривалий час (як правило – квартал або півріччя, а для журналів та районних газет – може навіть на рік). З одного боку, це короткий термін, щоб бачити реальні можливості й “не планувати заради планування”. З іншого – досить значний, бо дає можливість чітко простежувати основні лінії запланованих газетних виступів. Перспективне планування фіксує основні тематичні напрями подальшої діяльності редакції, рубрики, тому що передбачити теми журналістських виступів на квартал-півріччя наперед неможливо.
Оперативне (поточне) планування охоплює кілька видів планів:

а) місячний загальноредакційний план фіксує теми майбутніх виступів, зазначає назви, жанри, авторів і виконавців. У такому плані вже конкретно встановлено: рубрику, тему, автора, відділ, жанр, обсяг у рядках, термін подання матеріалу до секретаріату.

б) план роботи редакції на тиждень відображає зміст газетних номерів протягом тижня (для видань з відповідною періодичністю). Крім конкретного зазначення тем, обсягу, авторів, враховують географію публікацій, зважують пропорції схвальних і критичних матеріалів, проблемних і оперативних публікацій, використання тих або інших жанрів.

в) план окремого номера – кінцева мета планування всієї редакційної роботи. В ньому вже вказують усі відомості – заголовки матеріалів, точні визначення тем, рубрик, обсяг текстів у рядках, жанри, відділи редакцій, авторів, графічне розташування матеріалів на газетних шпальтах.

Готуючись до занять, студенти повинні особливу увагу звернути на значення поняття “редакційний план”. Важливим є також питання про системи планування, що використовують у сучасних періодичних виданнях.

Важливе значення в процесі редакційного планування має контроль за виконанням намічених планів. Цей контроль здійснюють керівники редакції (редактор, його заступник (-ки), редколегія і, передусім, секретаріат).

**********

редакція – колектив працівників, творчий журналістський апарат, який керує виданням, визначає його змістову й політичну спрямованість, готує матеріали до друку. Складається з таких компонентів: керівництво редакції, секретаріат, відділи, кореспондентська мережа, редакційні служби. Діяльність редакційного апарату будується також на колективності журналістської роботи, що передбачає участь у редакційних справах усіх працівників періодичного видання, позаштатного активу;
головний редактор – особа, яка очолює редакцію й редакційну колегію друкованого періодичного видання. Посада головного редактора передбачає поєднання адміністративно-господарської, організаційно-адміністративної та творчої діяльності. Головний редактор сучасної газети – це не тільки адміністративна особа, а й творчий лідер;
редакційна колегія – колегіальний дорадчий орган, що складається з керівників редакційного колективу (головного редактора, заступників головного редактора, відповідального секретаря, завідувачів відділів, провідних журналістів). Завдання редколегії полягає в колективному обговоренні й прийнятті рішень щодо всіх важливих питань діяльності редакції, а також в організації летючок, на яких обговорюють номери видання, що вийшли за певний період, організації творчої діяльності журналістів, її стимулюванні та контролі.
секретаріат редакції – провідна ланка редакції, що здійснює специфічні функції та завдання, спрямовує творчу й виробничу діяльність журналістського колективу. Структура, кількісний склад, характер роботи секретаріату залежать від типу видання, його завдань, обсягу, періодичності виходу. Основні службові завдання секретаріату – участь у плануванні роботи редакції, координації роботи відділів, керування редакційними службами, літературна підготовка матеріалів, випуск чергових номерів газети;
редакційний план – це програма підготовки взаємопов’язаних, об’єднаних спільною метою газетних матеріалів за певний період, а також сукупність організаційних заходів, які забезпечують їх публікацію. Редакційний план вказує на терміни, послідовність публікацій і відпові-дальних виконавців.