Структура й функціонування редакції періодичного видання

3 Травня, 201211:16 am

0


Структура й функціонування редакції періодичного видання

Керівництво редакцією. Готуючись до практичного заняття з цієї теми, студенти повинні чітко окреслити об’єкт свого вивчення.

Організація роботи сучасного періодичного видання залежить від завдань, що стоять перед ним. Виконати їх, а також “вижити” в нових економічних умовах зможе лише те видання, яке найдоцільніше розподілить свої сили, ефективно спрямує журналістську творчість.

Упровадження нових технологій також спричинило значні зміни в структурі сучасної газети.

Ведення газети за обраною специфікою – процес дуже складний, тому виконати завдання, що стоять перед виданням, можна лише забезпечивши чітке функціонування журналістського колективу.
Специфіка організаційно-творчої діяльності редакційного колективу визначається тим, що це не тільки виробничий колектив, а й колектив творчий.

Кожен із співробітників редакції, в першу чергу журналіст, – творчий працівник, виконує свою, властиву тільки йому функцію. Лише об’єднання у редакційний колектив дає можливість вирішувати спільне завдання – випускати колективний журналістський продукт – номер газети або журналу, тим самим підтверджуючи, що окремо взятий співробітник виконати це завдання самотужки не може.

Досягти раціональної організації праці можна лише при відповідній структурі редакційного апарату, правильній організації праці на різних ділянках газетного виробництва.

Структура періодичного видання залежить від завдань, що стоять перед друкованим органом, обсяг роботи, який треба виконувати, специфічні умови регіону, де виходить газета, тип видання, його періодичність тощо.

Більшість сучасних видань в Україні зберігають п’ятискладову структуру редакції: керівництво редакцією (головний редактор, заступники редактора, редакційна колегія), секретаріат, відділи, кореспондентська мережа, редакційні служби. Для більш ґрунтовного вивчення студентами особливостей побудови редакції необхідно ознайомитися, наприклад, з “Правилами внутрішнього трудового розпорядку й обов’язками посадових осіб редакції газети “Запорізька правда”.

Структура й основні завдання секретаріату. Вивчення матеріалів з цієї теми має показати студентам місце секретаріату в редакції періодичного видання як творчого підрозділу зі специфічними функціями, його роль як організаційно-творчого штабу. Головне завдання студентів – ознайомитися зі структурою та організацією роботи секретаріату в регіональній пресі, отримати уявлення про його обов’язки. Серед них найважливіші – керівництво процесом планування діяльності редакції, координація роботи відділів, керівництво технічними службами (техбюро, коректорами тощо), керівництво підготовкою і випуском номера газети, макетуванням і художньо-технічним оформленням видання. Саме секретаріат відповідає за підготовку і проведення редакційних летючок, різноманітних виробничих і творчих нарад тощо.

Різноманітність обов’язків секретаріату обумовлюють спеціальні вимоги, що висувають до нього співробітники, зокрема редагування матеріалів, макетування номера видання тощо.
Особливу увагу необхідно звернути на організацію роботи відповідального секретаря міської (міськрайонної) газети, який уособлює весь секретаріат.

Принципи планування редакційної діяльності. Переходячи до вивчення цієї теми – однієї з найважливіших з курсу, студенти повинні визначити цілі планування роботи редакції, форми й методи планування, сам процес планування.

Планування як журналістський процес являє собою розробку програми, визначення обсягу діяльності друкованого видання на певний період з метою забезпечення широти проблематики, доцільного розподілу обов’язків між редакційними ланками, ритмічності творчої роботи колективу редакції, своєчасної й оперативної підготовки та високої якості друкованих матеріалів.
Значення планування роботи редакції полягає в тому, що воно є важли-вою передумовою виконання редакцією періодичного видання своїх функцій, певною запорукою професійної, кваліфікованої діяльності журналістського колективу.

Добре складений план чітко визначає режим функціонування друкованого видання, активізує творчий процес колективу журналістів і є своєрідним засобом контролю за діяльністю кожного відділу газети й кожного журналіста зокрема.

Студенти повинні з’ясувати принципи редакційного планування: системний підхід до планування – необхідний, передусім, для послідовної й ритмічної роботи редакції; поєднання перспективності й оперативності, що передбачає поєднання варіантів висвітлення поточних та перспективних проблем; комплексність, в основі якої покладено намагання охопити редакційним планом усі найважливіші теми і проблеми; програмно-цільовий підхід, що широко використовують під час проведення масових кампаній або дискусій з якоїсь важливої теми й дозволяє координувати зусилля кількох журналістських колективів.

Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 2