Система органів юстицій

8 Липня, 20105:14 pm

0


СИСТЕМА ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ

Система органів юстиції в Україні включає:

–    Міністерство юстиції;

–    Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим;

–    обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;

–    районні, районні у містах управління юстиції;

–    міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Правовий статус Міністерства юстиції України визначається Положенням про Міністерство юстиції України, яке затверджене Указом Президента України ЗО грудня І997 рйііз змінами і доповненнями.

Міністерство юстиції України (Мін’юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст України здійснює такі повноваження:

–    забезпечує реалізацію державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, готує пропозиції щодо проведення в Україні правової реформи;

–    розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між громадянином і державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами державної влади бере участь у їх підготовці;

–    здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності Конституції та законам України, вимогам нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

–    здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

–    забезпечує в порядку, встановленому законодавством України, добір та підготовку кандидатів у судді, готує за рекомендаціями відповідних кваліфікаційних комісій суддів матеріали для призначення або обрання суддів, затверджує за поданням Ради суддів України голів місцевих судів, заступників, формує резерв на посади суддів, голів і заступників голів місцевих судів, апеляційних судів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя;

–    здійснює відповідно до законодавства легалізацію всеукраїнських об’єднань громадян, реєстрацію політичних партій, міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, контролює додержання ними положень їх статутів; реєстрацію всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань та символіки відповідних об’єднань громадян і благодійних організацій, реєструє статут Фонду соціального страхування від нешасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статути інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України;

–    організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;

–    організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, контролює законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, видає, та анулює свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, організовує виготовлення та контролює використання спеціальних бланків нотаріальних документів, веде реєстр свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

–    реєструє адвокатські об’єднання, забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських об’єднань.

Мін’юст України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти Міністерства є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Мін’юст України очолює Міністр, якого за поданням Прем’єр-міністра України призначає на посаду Президент України. Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.

Правовий статус Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь, які є територіальними органами Мін’юсту, визначається положенням про них, яке затверджено наказом Міністра юстиції України від ЗО серпня 2000 р.

Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласне, Київське та Севастопольське міське Управління юстиції здійснює такі повноваження:

–    бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;

–    узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін’юсту України;

–    здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

–    сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

–    здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрацію застав рухомого майна та ведення Державного реєстру застав рухомого майна в порядку, визначеному чинним законодавством;

–    організовує в порядку, встановленому законодавством України, роботу з кадрового забезпечення районних (міських), міжрайонних (окружних) судів; готує за рекомендаціями відповідних квапіфікаційних комісій суддів для подання до Мін’юсту матеріали щодо призначення або обрання суддів, голів судів, заступників голів судів та переведення на посади в інші суди та звільнення з посад; формує резерв на посади суддів, голів судів і заступників голів судів; організовує навчання, стажування і підвищення кваліфікації суддів, голів судів і заступників голів судів та інших працівників судів;

–    вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії суддів про порушення дисциплінарного провадження щодо судців районних (міських) судів;

–    у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнської та міжнародних об’єднань громадян, реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій та представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок тощо;

–    організовує роботу установ нотаріату, перевіряє діяльність і вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює контроль за законністю вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, нотаріального архіву, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату;

–    визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, вносить зміни в нотаріальне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

–    контролює діяльність підвідомчих органів реєстрації актів громадянського стану щодо додержання ними чинного законодавства при реєстрації актів громадянського стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу, а також вживає заходів щодо поліпшення роботи цих органів.

Управління юстиції при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території.

Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, та громадянами. Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Начальник управління юстиції призначається на посаду і звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

Правовий статус районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції визначається Положенням про них, яке затверджене Наказом Міністра юстиції від ЗО серпня 2000 р.
Управління юстиції підпорядковуються Мін’юсту України та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.

Районне, районне у місті, міське (міста обласного підпорядкування) управління юстиції здійснює такі повноваження:

–    бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;

–    здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

–    сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

–    здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об’єднань громадян та місцевих громадських організацій тощо;

–    перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення;

–    здійснює добір кадрів управління та установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів управління та установ юстиції, здійснює інші повноваження, які визначені Положенням.

Начальник управління юстиції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.