Система судів загальної юрисдикції

Червень 18th, 20106:00 pm

0


Система судів загальної юрисдикції

СИСТЕМА СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Відповідно до Конституції та Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Система судів загальної юрисдикції будується за принципами те-риторіальності і спеціалізації.

Систему судів загальної юрисдикції складають:

–    місцеві суди;

–    апеляційні суди, Апеляційний суд України;

–    Касаційний суд України;

–    вищі спеціалізовані суди;

–    Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України.

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцеві зМШйьні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також спріви “про адміністративні правопорушення. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним” законом до їх підсудності. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п’ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів – голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів – рекомендації відповідної ради суддів).

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди.

Апеляційними загальними судами є:

–    апеляційні суди областей (у разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області);

–    апеляційні суди міст Києва та Севастополя;

–    Апеляційний суд Автономної Республіки Крим;

–    військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Війсь-ково-Морських Сил України;

–    Апеляційний суд України.

Апеляційними спеціалізованми судами є:

–    апеляційні господарські суди;

–    апеляційні адміністративні суди.

Апеляційні спеціалізовані суди утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента. До їх складу входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники.
В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Апеляційні суди здійснюють такі повноваження:

–    розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;

–    розглядають по першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляційних господарських судів);

–    ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;

–    надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;

–    здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Апеляційний суд України діє у складі:

–    судової палати у цивільних справах;

–    судової палати у кримінальних справах;

–    військової судової палати.

Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.

Голова апеляційного суду та його заступники призначаються на посаду строком на п’ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів – рекомендації відповідної ради суддів). Голова апеляційного суду може бути призначений на цю посаду повторно.

Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної палати розпорядженням голови апеляційного суду.

В апеляційних судах для вирішення організаційних питань діє президія апеляційного суду.

Для розгляду справ, визначених процесуальним законом, у загальних апеляційних судах (крім апеляційного суду України) діють суди присяжних. Порядок формування складу присяжних встановлюється спеціальним законом, а порядок участі їх у здійсненні правосуддя – процесуальним законом.

Касаційний суд України діє у складі суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.

У складі Касаційного суду діють:

–    судова палата у цивільних справах;

–    судова палата у кримінальних справах;

–    військова судова палата.
Касаційний суд України здійснює такі повноваження:

–    розглядає в касаційному порядку справи, віднесені до його підсудності, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

–    веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

–    надає методичну допомогу у застосуванні законодавства судам нижчого рівня;

–    здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Розгляд справ у Касаційному суді України здійснюється колегіями у складі не менше трьох суддів.

Голова Касаційного суду України та його заступники призначаються на посаду строком на п’ять років і звільняються з посади Президентом України на підставі рекомендації Ради суддів України. Голова Касаційного суду України та його заступники можуть бути призначені на цю посаду повторно.

У Касаційному суді України для вирішення організаційних питань діє президія.

У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди:

–    Вищий господарський суд України;

–    Вищий адміністративний суд України;

–    інші вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України в порядку, встановленому цим Законом.

Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.

У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Вищий спеціалізований суд здійснює такі повноваження:

–    розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

–    веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

–    надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики;

–    дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної юрисдикції.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.
Голова вищого спеціалізованого суду та його заступники призначаються на посаду з числа суддів даного суду строком на п’ять років і звільняються з посади Президентом України на підставі рекомендації Ради суддів України. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступники можуть бути призначені на цю посаду повторно.

У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до закону.

Для вирішення загальних питань у діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Він здійснює правосуддя і забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Повноваження Верховного Суду України;

–    розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;

–    переглядадає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку;

–    у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов’язані з виключними обставинами;

–    дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;

–    дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;

–    надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

–    звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

–    веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

–    у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України;

–    представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

–    здійснює інші повноваження, передбачені законом.
До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково. їх кількість встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України.

У складі Верховного Суду України діють:

–    Судова палата у цивільних справах;

–    Судова палата у кримінальних справах;

–    Судова палата у господарських справах;

–    Судова палата в адміністративних справах;

–    Військова судова колегія.

До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років, або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п’яти років.

У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та Законом «Про судоустрій України».

Голова Верховного Суду та його заступники обираються Пленумом Верховного Суду України строком на п’ять років шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш як на два строки підряд.

Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України відповідно до Закону «Про судоустрій України» за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.